สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ wwwreadyplanetcom จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,900บาท
พนักงานมีงานมากเสียจนลำดับความสำคัญของงานไม่ถูก งานสำคัญที่ควรทำก่อนกลับไม่ทำ มีงานค้างเพิ่มมากขึ้นจนงานเสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนด
3900/พิเศษ2900บาท
เข้มข้น กระชับทุกประเด็นสำคัญให้เข้าใจง่ายนำไปประยุกต์ใช้จริง เรียนรู้ เทคนิคการวิเคาระห์กลยุทธ์ และกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบโจทย์องค์กร เน้นฝึกคิด.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การจับคู่ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานล่วงหน้า ผู้จัดงานจะทำการจับคู่ตามรายละเอียดของผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาโดยดูตามความเหมาะสม
3800บาท
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ภายใต้ AEC - FTA และ กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบในการใช้สิทธิประโยชน์ของ AEC และแต่ละ FTA ได้อย่างเหมาะสม - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในก
3600บาท
ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทาง
300บาท
เรามาให้คุณเรียนรู้เครื่องมือการใช้ระบบออนไลน์ แบบที่คุณไม่คิดว่าจะมีเครื่องมือแบบนี้ในการทำตลาดออนไลน์ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ ล้วนมาจากคนที่เข้าใจการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์
1200บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ "คุณประหยัดเงินลงทุนในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมง กับการเรียนรู้วิธีประหยัดเงินลงทุนและ ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ อยู่ที่ไหนคุณก็ขายของไปได้ทั่วโลกได้"
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรสำหรับองค์กรที่เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยคงามภาคภูมิใจในตนเอง ... หากต้องการเพียงแค่ความรู้กรุณาอย่าอ่านต่อ/อย่าสนใจ และกรุราอย่าแจ้งความประสงค์ให้เสียเวลา
5,500บาท
ปัจจัยที่สำคัญของธุรกิจยุคนี้ หนีไม่พ้นกำรพัฒนำในเรื่องของกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรก้ำวไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO) ที่มีตัวอย่ำงขององค์กรที่นำกลยุทธ์กำรพัฒนำองค์กรด้วยกำรเน้นกำรพัฒนำฐำนควำมรู้และกำรต่อยอดควำมรู้ให้เห็นมำกมำย