บันทึกสำเร็จ...

สุรศักดิ์  พรบรรเจิดกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

จำนวนเข้าชม 53576 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


ประกาศนียบัตร

• การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ Startegic Organization Development

• QCC Instructor(Fundamental of the 7 QC Tools)

• LEAN MASTER โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น)

• ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น)

• Six Sigma Black Belt โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น)

• ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการขนส่ง (TM#1), กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.), กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)(สสท)

• 5ส MASTER โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น)

• Value Analysis and Value Engineer Trainer Level โดย สถาบันยานยนต์

• ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการ คลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Management: WDM), กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.), กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)(สสท)

• ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการ การผลิตและสินค้าคงคลัง (Production and Inventory Management: PIM),กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.), กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)(สสท)

• ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.), กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)(สสท)

• เพิ่มทักษะผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน

•ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

•ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ระบบ 5ส


ความเชี่ยวชาญ

•การจัดการโลจิสติกส์

•การจัดการคลังสินค้า

•การจัดการสินค้าคงคลัง

•การจัดการงานขนส่ง

•การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

•ระบบการผลิตแบบลีน

•TPM

•KAIZEN

•5S


หลักสูตรการเป็นวิทยากร

•หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(Logistics and Supply Chain Management)

•หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง(Inventory Management)

•หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management)

•หลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ Sale and Operation Planning (S&OP)

•หลักสูตร การบริหารจัดการงานขนส่ง(Transportation Management)

•หลักสูตร ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

•หลักสูตร การวาดสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)

•หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover :SMED )

•หลักสูตร งานที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Work)

•หลักสูตร ไคเซ็น (Kaizen)

•หลักสูตร 5ส (5S)

•หลักสูตร LEAN CANVAS


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

•หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(Logistics and Supply Chain Management)

•หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง(Inventory Management)

•หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management)

•หลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ Sale and Operation Planning (S&OP)

•หลักสูตร การบริหารจัดการงานขนส่ง(Transportation Management)

•หลักสูตร ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

•หลักสูตร การวาดสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (VSM)

•หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover :SMED )

•หลักสูตร งานที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Work)

•หลักสูตร ไคเซ็น (Kaizen)

•หลักสูตร 5ส (5S)

•หลักสูตร LEAN CANVAS

Sponsored
หลักสูตรอบรม การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ 2 วัน

           การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »