สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นายชัยรัตน์   กมลนรเทพ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

จำนวนเข้าชม 517 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

  • ·        ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ·        ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  • ·        หลักสูตรประกาศนียบัตร DirectorCertification Program (DCP) หลักสูตรภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 214 ปี 2558สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ·        Fellow Member DCP Diploma สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ·        หลักสูตร Risk ManagementProgram for Corporate Leaders (RCL) ปี 2559สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

  • กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ              บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์                          
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ          บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง       
  • กรรมการผู้จัดการบจ. ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »