สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร.ศรศักดิ์  ชูดา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร)

จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาเอกการปกครอง วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์

ประสบการณ์ระหว่างศึกษา

  • ปี 2546 -2548 ประธานนักศึกษาปริญญาโท ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนๆให้เป็น ตัวแทนนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นประธานนักศึกษาในระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประสานงานและช่วยดำเนินการกิจกรรมของรุ่นให้เกิดระโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
  • ปี 2550 ประธานนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนๆให้เป็นตัวแทน นักศึกษาทำหน้าที่เป็ นประธานนักศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


ประสบการณ์ในการทำงาน

  • ปี 2548 พนักงานในตำแหน่งธุรการ (Admin) ได้เคยเข้าร่วมการอบรมกิจกรรม WALK RALLY THAI Cargo Thai Care ในเรื่องของการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการและไดร้ับคดัเลือกจากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด20 รุ่น ในตำแหน่ง “ผู้นายยอดเยี่ยม ทีมคุณภาพและคนคุณภาพ” สะท้อนให้เห็นถึง ความสำเร็จที่เกิดการวางแผน การสื่อสาร Team Work การประสานงานและที่สำคัญคือให้ทุกคนได้มี ส่วนร่วมในการส่งเสริม สร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนาองคก์ร 
Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก (Super Sales Techniques)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
Service mind : การบริการอย่างเหนือชั้น
3900บาท
ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย สามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ