สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.ศรศักดิ์  ชูดา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร)

จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาเอกการปกครอง วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์

ประสบการณ์ระหว่างศึกษา

  • ปี 2546 -2548 ประธานนักศึกษาปริญญาโท ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนๆให้เป็น ตัวแทนนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นประธานนักศึกษาในระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประสานงานและช่วยดำเนินการกิจกรรมของรุ่นให้เกิดระโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
  • ปี 2550 ประธานนักศึกษาปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนๆให้เป็นตัวแทน นักศึกษาทำหน้าที่เป็ นประธานนักศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


ประสบการณ์ในการทำงาน

  • ปี 2548 พนักงานในตำแหน่งธุรการ (Admin) ได้เคยเข้าร่วมการอบรมกิจกรรม WALK RALLY THAI Cargo Thai Care ในเรื่องของการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการและไดร้ับคดัเลือกจากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด20 รุ่น ในตำแหน่ง “ผู้นายยอดเยี่ยม ทีมคุณภาพและคนคุณภาพ” สะท้อนให้เห็นถึง ความสำเร็จที่เกิดการวางแผน การสื่อสาร Team Work การประสานงานและที่สำคัญคือให้ทุกคนได้มี ส่วนร่วมในการส่งเสริม สร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนาองคก์ร 

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »