สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร. มนู  อรดีดลเชษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร)

จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส : Oregon State University, Oregon, U.S.A

2. ปริญญาโท สาขา Computer Science: Oregon State University, Oregon, U.S.A

3. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสถิติประยุกต : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA) 

ประสบการณ์

ตําแหนงงานที่สําคัญในอดีต

1. นายกสมาคม สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI)

2. ประธานสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย

3. กรรมการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

4. รองประธานกรรมการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 


ตําแหนงปจจุบันที่สําคัญ

1. ประธานกรรมการสมาพันธอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรภาคพ ื้นเอเชียโอเซียเนีย (ASOCIO) 

2. ประธานกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอการคานานาชาติ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »