สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นาย นิพัฒน์   ชัยวรมุขกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การตลาด)

จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรีคณะ วิศวกรรมศำสตร์ , สาขาวิชาเอก อิเลคทรอนิกส์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาเอก Organization Development ที่ SAIDI, Philippines
  • ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ MBA สาขาวิชาเที่อก Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกจิ)

ประสบการณ์

  • บ. ABC Club จก. มกราคม 2552 - ปัจจุบัน 2555 (4 ปี)

บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร Organization Development

รับจัดอบรม สัมมนา ด้วย Dialogue + World Cafe ผสมกับ KM (Knowledge Management)

ตำแหน่งล่าสุด:ผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น .กรรมการผู้จัดการ, ที่ปรึกษาอาวุโส และกระบวนการด้านการพัฒนาองค์กร

ความรับผิดชอบเป็นวิทยากร และ กระบวนการ ในการจัดอบรมสัมมนา ด้วย Appreciative World Cafe

  • บ. ทางออก จก.

บริษัทที่ปรึกษาด้านสุนทรีย์สนทนา (Dialogue)

  •  บ. พีเพลิ แวลูโซลูชั่น โพรไวด์เดอร์ จก.

บริษัทที่ปรึกษาด้าน HRM และ HRD

  • หจก. ส.อดุลย์ยนต์2545-2555 (10 ปี)

บริษัท จำหน่ายอะไหล่รถยนต์

ตำแหน่งล่าสุด: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »