สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ผศ.ดร.เกษมศรี   อัศวศรีพงศ์ธร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์

ประวัติการรับราชการ

2518 เริ่มรับราชการครูตรี โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2525 สอบบรรจุโอนไปรับราชการกรมการฝึกหัดครู ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ

5 วิทยาลัยครูจันทรเกษม


ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 


ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญด้านการบริหาร

หัวหน้าฝ่ายแนะแนว 2522 - 2525

เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์ 2525 – 2529

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2541 – 2545

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ 2548 – 2550

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย 2552 – 2553

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2553 – 2554

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและสิทธิประโยชน์ 2555 – 2556

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 10 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน

Sponsored
สัมมนาฟรี ห้วข้อ อำพัน อัญมณีแห่งบรรพกาล

เพื่อรู้เรื่องความเป็นมา วิธีการประเมินอายุอำพันเบื้องต้น และวิธีการตรวจสอบ โดยสถาบันวิ...

ดูรายละเอียด
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับคำปรึกษาฟรี!! ในงานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2019

เชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับคำปรึ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาสำหรับองค์กร ดูทั้งหมด »

การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์
3800บาท
บริการ 4.0 (Service 4.0) เข้าสู่ยุคการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (CEM - Customer Experience Management) เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจสำคัญของบริการ 4.0 จึงอยู่ที่ บุคลากรประสิทธิภาพสูง การจัดวางองค์การบริการ เทคโนโลย
ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน Skills of Job Control for Supervisor
2900บาท
พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนได้ทุกวัน ก่อนเต็มนะคะ
IATF 16949:2016 Requirements and Interpretation of IATF 16949:2016
5900บาท
• สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อกำหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์