สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ.ดร.เกษมศรี   อัศวศรีพงศ์ธร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์

ประวัติการรับราชการ

2518 เริ่มรับราชการครูตรี โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

2525 สอบบรรจุโอนไปรับราชการกรมการฝึกหัดครู ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ

5 วิทยาลัยครูจันทรเกษม


ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 


ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญด้านการบริหาร

หัวหน้าฝ่ายแนะแนว 2522 - 2525

เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์ 2525 – 2529

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2541 – 2545

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ 2548 – 2550

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย 2552 – 2553

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2553 – 2554

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและสิทธิประโยชน์ 2555 – 2556

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 10 มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »