สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์  ปะพาน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • 2526 ประถมศึกษา โรงเรียนมณีราษฎร์คณาลัย จ.นครราชสีมา
  • 2530 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา
  • 2535 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขาไฟฟ้าก าลัง (โควต้า)
  • 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (โควต้า)


ปริญญาตรี

  • 2542 ปทส. สาขาไฟฟ้าก าลัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม. (โควต้า)
  • 2558 ร.บ. สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง


ปริญญาโท

  • 2545 ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • 2558 ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ปริญญาเอก

  • 2557 ศษ.ด. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการณ์

ด้านการสอนและการทำงาน

ปี 2545-2550 อาจารย์สอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


รายวิชาที่รับมอบหมายในการสอนในระดับปริญญาตรี

1. วิชาการผลิตวัสดุกราฟิก

2. วิชาบทเรียนโปรแกรมสำเร็จรูป

3. วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

4. วิชาการผลิตสื่อและมัลติมีเดียทางการศึกษา

5. วิชาการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์

6. วิชาการใช้ห้องปฏิบัติการทางเสียง

7. วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

8. วิชาการสื่อสารทางไกล

9. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

10. วิชาการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา

11. วิชาการผลิตสื่อการเรียนการสอน

12. วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

13. วิชาการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

14. วิชาการฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

15. นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

16. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู

17. การศึกษาเอกเทศ 


รายวิชาที่รับมอบหมายในการสอนในระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโท

1. คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

2. วิทยากรการผลิตรายการโทรทัศน์

3. วิทยากรการผลิตวัสดุกราฟิก

4. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ด้านการเป็นวิทยากร

1. วิทยากรฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Author Ware

2. วิทยากรฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Page Maker

3. วิทยากรฝึกอบรมการตัดต่อด้วยโปรแกรม วีดิทัศน์ Adobe Premiere 6.0 - Pro

4. วิทยากรฝึกอบรมการเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Macromedia Dream weaver

5. วิทยากรฝึกอบรมการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop

6. วิทยากรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและคาราโอเกะ

7. วิทยากรโปรแกรมตัดสติกเกอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

8. วิทยากรดำเนินรายการนานาสาระกับเทคโนโลยีการศึกษา

9. วิทยากรดำเนินการผลิตรายการวิทยุและการตัดต่อรายการวิทยุ

10. วิทยากรฝึกอบรมโปรแกรม Camtasia studio

11.วิทยากรฝึกอบรมe-book

12.วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

13.วิทยากรบรรยายe-book โรงเรียนหอวัง ปี2552

14.วิทยากรบรรยายวิพากษ์สื่อการสอน โรงเรียนหอวัง ปี2551-2555

15.วิทยากรบรรยายด้านสื่อการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี2552

16.วิทยากรบรรยายด้าน e-learning 4 ภูมิภาค เกี่ยวกับการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน

17.วิทยากรบรรยายด้านสื่อ สพฐ เขต 1 นครนายก 2553

18.ผู้ทรงคุณวุฒิสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

19.ผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ

20.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ปี 2556

21.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2558

22.วิทยากรอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ครู-อาจารย์สังกัดกรุงเทพมหานคร และบริษัทที่สนใจด้านการผลิตสื่อ


ตำแหน่งหน้าที่

2545 – 2548 เลขานุการฯ โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

2546 - 2548 ผู้ช่วยเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

2546-48 กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์

2548 รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์

2548 กรรมการคณะท างานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2548 กรรมการจันทรเกษม Photo (ร้านถ่ายภาพของมหาวิทยาลัย)

2549 กรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

2549 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์

2550-2551 เลขานุการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2551 หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย

2552 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ 

2552 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

2553 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาครู

2553 ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา

2554 - 2558 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

2556 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

2557-2558 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

2558 19 มกราคม 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับคำปรึกษาฟรี!! ในงานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2019

เชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และผู้สนใจร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และรับคำปรึ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาสำหรับองค์กร ดูทั้งหมด »

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก (Super Sales Techniques)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การอ่านใจ สำหรับสัมภาษณ์งาน
3900บาท
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการถามและการสังเกต ทัศนคติ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงจิตวิทยาการถามตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
3900บาท
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving