สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ.ดร. สุรางค์  ธรรมโวหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ม.เกษตรศาสตร์

- คม.(วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กศ.บ.(วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน

๑.การสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓

๒. ทำวิจัยการสังเคราะห์และเปรียบเทียบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นผู้สอนมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »