สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชากร  วงศ์สวรรค์พร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524
  • คม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526

ประสบการณ์

ด้านการสอน

- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

- วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

- การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา

- เทเบิลเทนนิส

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- สัมมนาทางพลศึกษา

- การสอนกีฬาบุคคล


ด้านการทำงาน

-หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2528 – 2529

-รองผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

-รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3 สมัย


ผลงานทางวิชาการ

- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

- วิทยาศาสตร์การกีฬา

- คุณภาพชีวิต


ผลงานทางการวิจัย

-การศึกษาความต้องการนันทนาการของเยาวชนในเขตจตุจักร


ผลงานทางด้านการเป็นวิทยากร

- ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

- วิทยากรอบรมผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

- วิทยากรอบรมให้ความรู้ทางด้านการออกกำลังกาย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »