สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชากร  วงศ์สวรรค์พร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524
  • คม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526

ประสบการณ์

ด้านการสอน

- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

- วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

- การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา

- เทเบิลเทนนิส

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- สัมมนาทางพลศึกษา

- การสอนกีฬาบุคคล


ด้านการทำงาน

-หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2528 – 2529

-รองผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

-รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3 สมัย


ผลงานทางวิชาการ

- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

- วิทยาศาสตร์การกีฬา

- คุณภาพชีวิต


ผลงานทางการวิจัย

-การศึกษาความต้องการนันทนาการของเยาวชนในเขตจตุจักร


ผลงานทางด้านการเป็นวิทยากร

- ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

- วิทยากรอบรมผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

- วิทยากรอบรมให้ความรู้ทางด้านการออกกำลังกาย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาสำหรับองค์กร ดูทั้งหมด »

หลักสูตร การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
3600บาท
บัญชาโดยเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างเป้าหมาย และเป็นกรอบดำเนินการให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการของการบริหารผลงานเพียงด้านเดียวก็ไม่อาจจะช่วยทำให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาบริหารจัดการผลงานของลูกน้องไ
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า APQP (Advanced Product Quality Planning)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางในการประยุกต์ใช้ของแนวทาง APQP ตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016