สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ผศ. ฉัตรชนก  เธียรปรีชา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยครูสวนดุสิต เอกอนุบาล

- ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน และผลงานด้านต่างๆ

- สอนเด็กอนุบาลมากกว่า 7 ปี

- ร่วมบุกเบิก โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเลย

-อาจารย์ประจำภาควิชาอนุบาล วิทยาลัยครูเทพสตรี

-อาจารย์ประจำภาควิชาอนุบาล วิทยาลัยครูสงขลา

- ร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับเด็กอายุ 2 ปีบ้านสาธิต วิทยาลัยครูสงขลา

- หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูสงขลา

- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูสงขลา

- ผู้อำนวยการหลักสูตรคุรุทายาท ระดับปฐมวัย ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน 

- วิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เช่น

1. วิทยากรการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 50 แห่ง 

2. วิทยากรแนะนำ และสาธิตการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้กับบ้านเด็กอ่อนพญาไท

3. วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. วิทยากรให้กับครูโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

5. วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน ให้กับครูในองค์การ

บริหารส่วนต าบล และเทศบาล ด้านการศึกษาปฐมวัย

6. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการให้กับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ห้วข้อ อำพัน อัญมณีแห่งบรรพกาล

เพื่อรู้เรื่องความเป็นมา วิธีการประเมินอายุอำพันเบื้องต้น และวิธีการตรวจสอบ โดยสถาบันวิ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาสำหรับองค์กร ดูทั้งหมด »

การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การสั่งเติม/ซื้อวัสดุและสินค้าคงคลัง
3500บาท
ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อม Work Shop & Certificate โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ มากกว่า 20 ปี
หลักสูตร ลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็มนะคะ
HRD for New HRD Staff
3800บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเคร