สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ. ฉัตรชนก  เธียรปรีชา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยครูสวนดุสิต เอกอนุบาล

- ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน และผลงานด้านต่างๆ

- สอนเด็กอนุบาลมากกว่า 7 ปี

- ร่วมบุกเบิก โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเลย

-อาจารย์ประจำภาควิชาอนุบาล วิทยาลัยครูเทพสตรี

-อาจารย์ประจำภาควิชาอนุบาล วิทยาลัยครูสงขลา

- ร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับเด็กอายุ 2 ปีบ้านสาธิต วิทยาลัยครูสงขลา

- หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูสงขลา

- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูสงขลา

- ผู้อำนวยการหลักสูตรคุรุทายาท ระดับปฐมวัย ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน 

- วิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เช่น

1. วิทยากรการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 50 แห่ง 

2. วิทยากรแนะนำ และสาธิตการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้กับบ้านเด็กอ่อนพญาไท

3. วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. วิทยากรให้กับครูโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

5. วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน ให้กับครูในองค์การ

บริหารส่วนต าบล และเทศบาล ด้านการศึกษาปฐมวัย

6. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการให้กับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »