สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา   วิจิตรเนาวรัตน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
  • ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  • ระดับปริญญาเอก การพัฒนาการบริหาร สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ประสบการณ์

ประวัติการทำงานและผลงานต่าง ๆ

  • ปี 2539 – 2547 เป็นศึกษานิเทศก์
  • ปี 2548 – 2557 เป็นอาจารย์สอน สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »