สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.วิลาวัณย์   จารุอริยานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก ค.ม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

- วิทยากรอบรมมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร การบริหารจัดการในห้องเรียน

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

- วิทยากรอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูหลักสูตรความเป็นครู

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »