บันทึกสำเร็จ...

พรเทพ  พงษ์สง่างาน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

จำนวนเข้าชม 18209 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร(OD) และ Human Resources เช่น KPI, OKRs, Competency, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ, การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต(การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

บริษัทเทเลอินโฟมีเดียจำกัด(มหาชน)บริษัทดีเอชเอ สยามวาลาจำกัดบริษัทนันยางการ์เม้นท์จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้าจำกัดสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)    

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

* OKRs
* KPI
* Leadership & Decision Making
* Creative Problem solving
* Supervisory Skills Development
* Performance Management Program
* The HRM Officer Skills Development
* Recruitment &
Selection:Strategies & Tactics
* The Training Officer Skills Development
*
จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พรเทพ พงษ์สง่างาน

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »