สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ผศ.

ดร.โสภณ  เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (กฎหมาย)

จำนวนเข้าชม 254 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำศาลแรงงานกลาง

ประวัติการศึกษา

-   นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-   ประกาศนียบัตร  “Action  Learning For  Human  Resource Management” 

    ประเทศสหรัฐอเมริกา

-         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

-   นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

-   นิติกร ประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช.การช่าง  จำกัด  (มหาชน)

-   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-   คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน  องค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์

-   ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง

-   กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายไทย

Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

วัตถุประสงค์เพื่อ -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอรบคลุมทุกด้าน-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานนายหน้าอสังหา...

ดูรายละเอียด

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »