สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ.

ดร.โสภณ  เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (กฎหมาย)

จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำศาลแรงงานกลาง

ประวัติการศึกษา

-   นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-   ประกาศนียบัตร  “Action  Learning For  Human  Resource Management” 

    ประเทศสหรัฐอเมริกา

-         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

-   นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

-   นิติกร ประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช.การช่าง  จำกัด  (มหาชน)

-   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-   คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน  องค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์

-   ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง

-   กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายไทย

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ผศ. โสภณ เจริญ

Update กฏหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม 2562
3200บาท
หลักสูตร “Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม 2562” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น และให้ความสำคัญต่อผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม นำไปพัฒนาตนเอง สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานให้บรรลุผลสำเร

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »