ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 11907 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ประวัติการศึกษา

ปริญาโท : เศรษฐศาสตร์ ( ศศม )  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                              

ปริญญาตรี : มนุษย์ศาสาตร์ ( ศศบ) สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                          

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  (International Transport and Business School : ITBS)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ปวช.  พาณิชยกรรม  โรงเรียนพาณิชยการสุพรรณบุรี

ประสบการณ์

ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมโครงการSMEStronger/Regularlevel โดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม(สวน.)และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) 

ที่ปรึกษาโครงการSMEStronger/Regular level โครงการส่งเสริม และพฒันาธุรกจิระดับเติบโต (สสว)

อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา    - วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค    - วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์  สัมนาเชิงวิชาการ  :  TechnicThinking

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกณ์   สัมมนาเชิงวิชาการ  :การเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาสถานบันฝึกอบรมโมติวา วิทยากรสถาบันฝึกอบรม KNC เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                               

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีคอนซัลแตน์  จำกัด

ผู้จัดการขนส่งบริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการขนส่งบริษัทออโต้ทรานสปอร์ต จำกัด                                                                                                                                       

เจ้าหน้าที่การตลาด (BROKER) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกรียตินาคิน                                                                                                                                         

เจ้าหน้าที่การเงินบริษัททิฟฟ่า ICD จำกัด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน”

หลักสูตร“การจัดเก็บรักษาสารเคมี-วัตถุอันตรายและการขออนุญาติอย่างถูกวิธี”

หลักสูตร“การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง”

หลักสูตร “ ยุทธวิธีแนวทางการปฎิบัติงานภายในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้าประจำปี”                                                                     

หลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าและการปฏิบัติงานในคลังสินค้ากับการตรวจนับสินค้าประจำปี”                                                            

หลักสูตร “ การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายปี ”

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การบริการงานการจัดซื้อเชิงรุก”

หลักสูตร “การบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ”                                                                                                                

หลักสูตร “โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง”

หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ประสพความสำเร็จด้วยหลัก10Q

หลักสูตร “Supply chain กับการปฏิบัติงานภายในองค์กร                                                                                                                      

หลักสูตร "cost of quality

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร”

หลักสูตร “การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร”

หลักสูตร “แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร”

หลักสูตร “แนวทางในการเตรียมเอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO”                                                                                    

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่  กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตแบบ lean”                                                                                                                                              

หลักสูตร “การตรวจรับ–ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ”

ฯลฯ

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
3900บาท
ในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นนตอนเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการทุจริต และให้สินค้าอยู่ครบตรงตามจำนวนในระบบ
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,300บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
3,300บาท
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อม

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น โดยผ่านการทำกิจกรรมWorkshop กรณีตัวอย่าง และRole Play
บริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างเชิงสร้างสรรค์ Creative Conflict Management
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 7 มีนาคม 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »