บันทึกสำเร็จ...

นนทพัฒน์  โพธี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้า, การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 65076 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ประวัติการศึกษา

ปริญาโท : เศรษฐศาสตร์ ( ศศม )  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                              

ปริญญาตรี : มนุษย์ศาสาตร์ ( ศศบ) สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                          

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  (International Transport and Business School : ITBS)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ปวช.  พาณิชยกรรม  โรงเรียนพาณิชยการสุพรรณบุรี

ประสบการณ์

ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมโครงการSMEStronger/Regularlevel โดยสถาบันวิจัยพัฒนาและนวตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม(สวน.)และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) 

ที่ปรึกษาโครงการSMEStronger/Regular level โครงการส่งเสริม และพฒันาธุรกจิระดับเติบโต (สสว)

อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา    - วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค    - วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค

วิทยาลัยรัชต์ภาคย์  สัมนาเชิงวิชาการ  :  TechnicThinking

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกณ์   สัมมนาเชิงวิชาการ  :การเตรียมความพร้อมสู่ AEC 

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาสถานบันฝึกอบรมโมติวา วิทยากรสถาบันฝึกอบรม KNC เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                               

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีคอนซัลแตน์  จำกัด

ผู้จัดการขนส่งบริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการขนส่งบริษัทออโต้ทรานสปอร์ต จำกัด                                                                                                                                       

เจ้าหน้าที่การตลาด (BROKER) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกรียตินาคิน                                                                                                                                         

เจ้าหน้าที่การเงินบริษัททิฟฟ่า ICD จำกัด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน”

หลักสูตร“การจัดเก็บรักษาสารเคมี-วัตถุอันตรายและการขออนุญาติอย่างถูกวิธี”

หลักสูตร“การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง”

หลักสูตร “ ยุทธวิธีแนวทางการปฎิบัติงานภายในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้าประจำปี”                                                                     

หลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าและการปฏิบัติงานในคลังสินค้ากับการตรวจนับสินค้าประจำปี”                                                            

หลักสูตร “ การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายปี ”

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การบริการงานการจัดซื้อเชิงรุก”

หลักสูตร “การบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ”                                                                                                                

หลักสูตร “โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง”

หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ประสพความสำเร็จด้วยหลัก10Q

หลักสูตร “Supply chain กับการปฏิบัติงานภายในองค์กร                                                                                                                      

หลักสูตร "cost of quality

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร”

หลักสูตร “การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร”

หลักสูตร “แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร”

หลักสูตร “แนวทางในการเตรียมเอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO”                                                                                    

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่  กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตแบบ lean”                                                                                                                                              

หลักสูตร “การตรวจรับ–ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ”

ฯลฯ

Sponsored
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร งานขายต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + New World Order)

      หลักการและเหตุผล  ในปีนี้ผมได้มีการปรับปรุง และเพิ่ม...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นนทพัฒน์ โพธี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »