สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นางสาวอรรจน์ฉฎา   เหงี่ยมวิจาวัฒ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 552 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ด้านวิทยากร
- วิทยากรให้การอบรมมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมCSR-DIWให้แก่องค์กร/บริษัทชั้นนำต่างๆ ภายใต้โครงการ CSR-DIW ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553

-  วิทยากรให้การอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ มาตรฐานด้านก๊าซเรือนกระจก ได้แก่  มอก./ISO 14001,  ISO 14064 และ GHGInventory 

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นางสาวอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ

หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018) และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ISO 22000:2005 Food Safety Management System: FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ระบบการจัดการตัวใหม่

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »