เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

ครูนัท

ณฐพล   ทรรพนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

จำนวนเข้าชม 1560 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กร โดยมีวิชาที่เปิดสอนและมีความถนัดคือ วิชาด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนาความคิด ด้านการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ถ่ายทอดโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสม ด้วยการถ่ายทอดที่เน้นความเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง ปรับหลักสูตรโดยการวิเคราะหืถึงปัญหาของบุคคลหรือองค์กรเป็นหลัก และดำเนินการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิบัตร ด้านการบริหารจัดการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร หลักสูตรการเป็นวิทยากรประเภท การพัฒนาตนเอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ด้านที่ปรึกษาและการบริหารธุรกิจ

- Executive Internal Audit (ผู้ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการองค์กร)  บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทในเครื่อง บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด

- ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ที พี่โกลด์ ซีเคียวลิตี้ จำกัด

- ที่ปรึกษา กลุ่มธุุรกิจขนาดกลาง ประเภทบริการรับซักอบรีด และผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ใช้ดี

- ที่ปรึกษาการวางธุรกิจและการสร้างผู้ประกอบการมือใหม่ 

- ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ สร้างธุรกิจบนระบบ Social Network ให้กับบริษัทและผู้ประกอบการอิสระ

- Co - Founder สถาบันสอนพิเศษ Krunut Academy

ด้านวิทยากร หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองของนักศึกษา

-วิทยากรพิเศษ หลักสูตร ด้านการพัฒนา Mindset และทักษะทางวิชาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษา" ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

  กลุ่มสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

- วิทยากรหลักสูตร "การสร้างความสำเร็จในการบริหารธุรกิจออนไลน์" ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

- วิทยากรหลักสูตร การพัฒนาทักษาทางภาษาเพื่อพิชิตความสำเร็จ

- วิทยากรพิเศษ "หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษระดับบุคคลทั่วไป" และ อาจารย์ผู้สอนอิสระ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พิชิตความสำเร็จ"

วิทยากรหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักการตลาดสำหรับธุรกิจ" 

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิตเพื่อความสำเร็จในอาชีพนักขาย" ธุรกิจประเภทขายสินค้าและบริการ

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นักจัดการงานมืออาชีพ"

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ"แก่พนักงานในองค์กรเอกชน

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ" แก่ผู้ประกอบการอิสระ

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง"

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พัฒนานักให้บริการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ"

ด้านวิทยากรจัดกิจกรรม  สร้างความสัมพันธ์

- วิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

-วิทยากรอิสระบรรยายหัวข้อ "ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ" แก่นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

-วิทยากรกิจกรรม Team building ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองของนักศึกษา

-วิทยากรพิเศษ หลักสูตร ด้านการพัฒนา Mindset และทักษะทางวิชาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษา" ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

  กลุ่มสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

- วิทยากรหลักสูตร "การสร้างความสำเร็จในการบริหารธุรกิจออนไลน์" ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

- วิทยากรหลักสูตร การพัฒนาทักษาทางภาษาเพื่อพิชิตความสำเร็จ

- วิทยากรพิเศษ "หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษระดับบุคคลทั่วไป" และ อาจารย์ผู้สอนอิสระ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พิชิตความสำเร็จ"

วิทยากรหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักการตลาดสำหรับธุรกิจ" 

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิตเพื่อความสำเร็จในอาชีพนักขาย" ธุรกิจประเภทขายสินค้าและบริการ

- วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นักจัดการงานมืออาชีพ"

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ"แก่พนักงานในองค์กรเอกชน

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ" แก่ผู้ประกอบการอิสระ

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง"

-วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พัฒนานักให้บริการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ"

ด้านวิทยากรจัดกิจกรรม  สร้างความสัมพันธ์

- วิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

-วิทยากรอิสระบรรยายหัวข้อ "ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ" แก่นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

-วิทยากรกิจกรรม Team building ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


Sponsored
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ครูนัท ณฐพล ทรรพนันท์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »