บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ต้อง

นายพุฒิชาย   กิตติมาวิกรม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 2497 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เชี่ยวชาญก่ารพัฒนาบุคคล

ประวัติการศึกษา

การศึกษา

-ปริญญาโท สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 (ศาสตร์การพัฒนา ภาวะผู้นำ จิตวิทยาสังคม)

-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสคร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-อนุปริญญา สาขาศิลปะการสื่อสาร และการโฆษณา

-ประกาศนียบัตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน สโมสรธนาคารกรุงเทพ

-Certificate:Satety Officer in Professional Level  Safety and Health at work Promotion Association

-Certificate:Internal Quality Audit (NSTDA)

งานวิจัย

-เจ้าของงานวิจัยด้านขวัญกำลังใจ ตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งมีผู้นำงานวิจัยไปใช้ Reference เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

การดูงาน

-ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ National University of Singgapore and Nanyang Technological

University 

-สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

ประสบการณ์

-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น บจก. บลูริเวอร์ ไดมอนด์ บจก.ไทยอ๊อฟเซ็ท บจก.กีโต้(ประเทศไทย) ส่วนพัฒนาพนักงาน ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

-ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ,อ่านสปอตโฆษณา,เสียงจิงเกิ้ลทางสถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

-พิธีกร,วิทยากรฝึกอบรม

-ได้รับรางวัล การพูดสุนทรพจน์ดีเด่น จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

-ได้รับโล่ห์รางวัล และเสื้อสามารถ กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น (เป็นประธานกลุ่มและผู้นำเสนอผลงาน)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

-ปลุกพลังกำลังใจเพื่อความสำเร็จ

-มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

-ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

-ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

-ศิลปะการสื่อสารสำหรับการขายและการตลาด

-การทำงานร่วมกันเป็นทีม

-การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)

-กิจกรรม 5 ส.

-กิจกรรม Quality Control Circle (QCC)

-การพัฒนาความคิดเชิงบวก


Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ต้อง นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »