registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร.ชาติชาย   พยุหนาวีชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ธุรกิจการเงิน การธนาคาร)

จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

Sponsored
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวม...

ดูรายละเอียด
ติวเข้ม FOREX ด้วยระบบจำลองการฝึกเทรดอัจฉริยะเสมือนจริง

ทางลัดสั้นสู่อาชีพเทรดเดอร์ Forex➡ มือใหม่เทรดเป็นในวันเดียว➡ มือเก่าพัฒนาต่อยอดทักษะกา...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การบริหารงานขนส่งสำหรับองค์กรรุ่นใหม่  รุ่น 3  “Transport Management for SMEs”
6500บาท
เคยเจอปัญหานี้ไหม การบริหารแบบตั้งเดิมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,มารับช่วงธุรกิจจากรุ่นพ่อไม่รู้จะบริหารยังไง ,ไม่รู้ต้นทุนขนส่งของตัวเอง,ควบคุมพนักงานขับรถไม่ได้ ,น้ำมันหาย ,มีระบบ GPS แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
3800บาท
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่อง