registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นรี

นางเศรษฐินรี  เวเนส

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนามุมมอง, การเข้าสังคม, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์

1. ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในสหราชอาณาจักร

2. ประสบการช่วยเหลือ,เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านต่างให้แก่หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. Life in the UK

2. มารยาททางสังคมอังกฤษ

3. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

Designing an Effective Performance Measurement & Management System with KPIs, OKRs and BSC : เทคนิคการออกแบบระบบการบริหารผลการดำเนินงาน  อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
5900บาท
“การออกแบบและสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์เป็น คือ หัวใจของความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรชั้นนำต่างๆ ซึ่งผู้นำนักบริหารที่ประสบความสำเร็จทุกคนต่างเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีและตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในกา
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
3900บาท
เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความผิดพลาด ลดความบกพร่อง ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน