ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อนุพงษ์  กูลนรา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ไอที เทคโนโลยี,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, กราฟฟิก/ออกแบบ, บันเทิง เพลง ภาพยนต์, พิธีกร)

จำนวนเข้าชม 2292 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นกันเอง สอนสนุก ได้ความรู้

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

- วุฒิบัตรหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชนสถาบันพระปกเกล้า (ได้รับทุนสนับสนุน)

ประสบการณ์

- วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานสอน) หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอรวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0”ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- วิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ร่วมคิดร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคม ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

- นักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่ง

- ผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติให้กับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ

- ประธานหลักสูตรการอบรมมากกว่า 10 หลักสูตร/ปี

- พิธีกร

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ

- การประพันธ์เพลงลูกทุ่ง

- การเขียนเพื่อการโฆษณา

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »