registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

อนุพงษ์  กูลนรา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ไอที เทคโนโลยี,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, กราฟฟิก/ออกแบบ, บันเทิง เพลง ภาพยนต์, พิธีกร)

จำนวนเข้าชม 231 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นกันเอง สอนสนุก ได้ความรู้

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

- วุฒิบัตรหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชนสถาบันพระปกเกล้า (ได้รับทุนสนับสนุน)

ประสบการณ์

- วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานสอน) หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอรวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0”ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- วิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ร่วมคิดร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคม ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

- นักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่ง

- ผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติให้กับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ

- ประธานหลักสูตรการอบรมมากกว่า 10 หลักสูตร/ปี

- พิธีกร

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ

- การประพันธ์เพลงลูกทุ่ง

- การเขียนเพื่อการโฆษณา

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

จ.สระบุรี สัมมนา 2วัน 1คืน เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น49
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรที่ให้แนวความคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ โดยการถอดความคิด และสร้างเป็นหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
6500บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »