บันทึกสำเร็จ...

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาทีม, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

จำนวนเข้าชม 5530 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร พัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาหัวหน้างาน พัฒนาทีมงาน พัฒนาผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหารและมาตรการวินัยเชิงสร้างสรรค์ การบริหารความขัดแย้ง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ภาวะผู้นำทางการบริหารฯ          Leadership

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา

กฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์

-เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 20 ปี  เช่น 

            สถาบันพระปกเกล้า  

            การรถไฟแห่งประเทศไทย 

            ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก) 

            กระทรวงคมนาคม 

            กรมบัญชีกลาง 

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

            สำนักการแพทย์ กทม.

            โครงการกองทุนโลก

             ธนาคารกสิกรไทย 

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯ

             บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

             ไทยฮอนด้าฯ 


-อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

-ที่ปรึกษาองค์กรภาคเอกชน

-ผลงาน หนังสือ ตำรา เช่น 

       "ภาวะผู้นำ"  

       "ภาวะผู้นำของผู้บริหาร" 

       "การบริหารจัดการความขัดแย้ง คุณทำได้"

       "การบริหารจัดการความเครียด"

       "คุณลักษณะผู้นำด้านบุคลิกภาพ"

       "คุณลักษณะผู้นำด้านการบริหาร"

       "คุณลักษณะผู้นำด้านวิทยาการ 

       "คุณลักษณะผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม.           

       "คุณลักษณะผู้นำด้านเทคโนโลยี 

             ฯลฯ

-งานวิจัย เช่น

        "ความเครียดของผู้บริหารฯ"

        "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารฯ"


Sponsored
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด
อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit อบรม 2 วัน

วัตถุประสงค์1.รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ทั้งหมดและความสำคัญของระบบ VDA 6.32.เข...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »