registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาทีม, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

จำนวนเข้าชม 207 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร พัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาหัวหน้างาน พัฒนาทีมงาน พัฒนาผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหารและมาตรการวินัยเชิงสร้างสรรค์ การบริหารความขัดแย้ง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ภาวะผู้นำทางการบริหารฯ          Leadership

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา

กฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์

-เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 20 ปี 

     เช่น สถาบันพระปกเกล้า  

            ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

            ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 

            การรถไฟแห่งประเทศไทย 

            ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก) 

            กระทรวงคมนาคม 

            กรมบัญชีกลาง 

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

            สำนักการแพทย์ กทม.

            โครงการกองทุนโลก

             ธนาคารกสิกรไทย 

             บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

             ไทยฮอนด้าฯ 


-อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

-ที่ปรึกษาองค์กรภาคเอกชน

-ผลงาน หนังสือ ตำรา เช่น 

       "ภาวะผู้นำ"  

       "ภาวะผู้นำของผู้บริหาร" 

       "การบริหารจัดการความขัดแย้ง คุณทำได้"

       "การบริหารจัดการความเครียด"

       "คุณลักษณะผู้นำด้านบุคลิกภาพ"

       "คุณลักษณะผู้นำด้านการบริหาร"

       "คุณลักษณะผู้นำด้านวิทยาการ 

       "คุณลักษณะผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม.           

       "คุณลักษณะผู้นำด้านเทคโนโลยี 

             ฯลฯ

-งานวิจัย เช่น

        "ความเครียดของผู้บริหารฯ"

        "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารฯ"

-ผู้บริหาร

         www.kruinter.com

         www.Training2dmart.com

         www.welovenet.com

ติดต่อ 0896263747   ไลน์ dr.sakchai

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

     - พัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

     - พัฒนาคน พัฒนางานด้วยการคิดเชิงบวก

     - การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในยุคไทยแลนด์ 4.0

     - วิทยากรผู้นำ 5 ส

     - หัวหน้างานมืออาชีพ

     - 5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต

     - ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานต้องมี

     - การสื่อสารอย่างผู้นำ

     - การบริหารจัดการวินัยเชิงสร้างสรรค์

     - การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ

     - การบริหารและมาตรการวินัยเชิงบวก

     - การทำงานเป็นทีม

     - การสื่อสารเพื่อสร้างความสำเร็จ


วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
3800บาท
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่อง

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »