บันทึกสำเร็จ...

ชัญญชิตา  ศรีชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 12785 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ

ประวัติการฝึกอบรม
• วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (APM) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
• ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิต
• พัฒนบริหารศาสตร์
• วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• วุฒิบัตร The Professional Human Resource Development Program 2015
• ACSTH Approved Coach Specific Training Hours Program ( BE Positive Professional ICF Coaching Program by Be Management Coach )
• ประกาศนียบัตร Communication Strategy
• ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
• การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร
• วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
• วุฒิบัตร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
• วุฒิบัตรการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทางานที่สูงขึ้น
• ประกาศนียบัตร HR for non HR
• วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ประกาศนียบัตร Train The Trainer
• วุฒิบัตร Training Officer ภาคปฏิบัติ
• วุฒิบัตร JD based KPI and Competency
• วุฒิบัตร Career path and Succession Planning
• ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลและสานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)
• วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง
• ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:
• วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
• เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
• วุฒิบัตร Work Wise with Mind Map
• วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ
• วุฒิบัตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• วุฒิบัตร คณะกรรมการสวัสดิการ
• ได้รับการอบรมหลักสูตร OKRs จากอ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ในโครงการ CSR งาน OKRs
• ได้เข้าร่วมโครงการ Positive Transformation and Change
• Life Coach for Happy Ambassador
• Peaceful Facilitator วิทยากรต้นแบบสันติภาพ โครงการสันติศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตาแหน่ง Manager, HRBP, SR. Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management Director ของสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ( ICF Bangkok Chapter) โค้ช ICF ระดับ ACC ( Associated Certified Coach )


ประวัติการทำงาน

• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ( บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China, Europe, กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น )

• HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ( บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE )

• ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย ) จากัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป )

• ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ( กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

• ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โพลีคอม โกลบอล จำกัด ( บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ IT โทรคมนาคมและVideo conference )

• หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย ) จำกัด

• ( บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก )


Sponsored
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ...

ดูรายละเอียด
กลยุทธ์การขายให้ลูกค้าบริษัท (Business Selling Strategies)

          ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ สินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ชัญญชิตา ศรีชัย

  • ทั้งหมด
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »