บันทึกสำเร็จ...

ชัญญชิตา  ศรีชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 32358 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ( PHD Candidate )
• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ


ประวัติการฝึกอบรม
• วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (APM) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
• ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
• วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• วุฒิบัตร The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HR ดี Academy Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวกและทีมงาน
• ACSTH Approved Coach Specific Training Hours Program ( BE Positive Professional ICF Coaching Program by Be Management Coach )
• ประกาศนียบัตร Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity
• ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
• การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก HR Center โดยอ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
• วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
• วุฒิบัตร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กรจาก HR Center โดยอ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรือง
• วุฒิบัตรการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยสถาบันคนคิดดี
• ประกาศนียบัตร HR for non HR จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
• วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ประกาศนียบัตร Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว
• วุฒิบัตร Training Officer ภาคปฏิบัติ จาก HR Center โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
• วุฒิบัตร JD based KPI and Competency จาก HR Center โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
• วุฒิบัตร Career path and Succession Planning จาก HR Center โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
• ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
( สสส.)
• วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง โดยอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมะวัฒนะ
• ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015 จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
• วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
• เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
• วุฒิบัตร Work Wise with Mind Map จาก บริษัท เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จำกัด สอนโดย อ.ธัญญา ผลอนันต์
• วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
• วุฒิบัตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริษัท NPC คอนซัลแตนท์ จำกัด
• วุฒิบัตร คณะกรรมการสวัสดิการ จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
• ได้รับการอบรมหลักสูตร OKRs จากอ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ในโครงการ CSR งาน OKRs
• ได้เข้าร่วมโครงการ Positive Transformation and Change Management จากทีมอ.นราวิทย์ นาควิเวก NS Values
• Life Coach for Happy Ambassador จากบริษัท ส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบัน จิมมี่ เดอะ โค้ช
• StoryTelling โดยอ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
• Decode Content Yourself โดยอ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
• IKIGAI Coaching การโค้ชเพื่อการค้นหาความหมายของชีวิต โดย อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
• Peaceful Facilitator วิทยากรต้นแบบสันติภาพ โครงการสันติศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• WOW Facilitator ฟาผู้สร้างความว้าวให้กับหลักสูตรกับการสอนออนไลน์ อ.ไชยยศ ปั้ยสกุลไชย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP,SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดีและบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นวิทยากรหลักสูตร E Learning ของ Course Square และ Future Skillและเป็น อดีต Communication Director ของสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพฯ ( ICF Bangkok Chapter) โค้ช ICF ระดับ ACC ( Associated Certified Coach )


ประวัติการทำงาน

• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ( บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China, Europe, กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น )

• HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ( บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE )

• ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย ) จากัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป )

• ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ( กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

• ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โพลีคอม โกลบอล จำกัด ( บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ IT โทรคมนาคมและVideo conference )

• หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย ) จำกัด

• ( บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก )


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

• เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน

• Leader as a Coach and Mentor ผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง

• Coach for Performance Improvement การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการทำงาน

• Empower Communication for Leader การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับผู้นำ

• Powerful Communication for Supervisor การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับหัวหน้างาน

• Coaching for Modern Leader เทคนิคการโค้ชสำหรับผู้นำยุคใหม่

• เทคนิคการวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

 Effective Planning & Follow up for Supervisor

• เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพสำหรับหัวหน้างานกับเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในองค์กร

• Group Coaching for high performance team

• Collaboration Team for Hi Potential Teamwork การสร้างทีมให้รวมเป็นหนึ่ง

เพื่อสร้าง Teamwork ที่มีศักยภาพสูง

• Modern & Smart Supervisor หัวหน้างานยุคใหม่ที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

• Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• การจัดทำ KPI เพื่อตั้งเป้าหมายและสร้างให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร

• การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร

• Smart JD base KPI and Competency

• การจัดทำ Competency ทั่วทั้งองค์กร และนำ Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร

• การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR

• การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการประเมิน Job Grade

• การเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก

• เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 70 – 20 -10 เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม

• Proactive & Smart HR เสริมทักษะ HR ยุคใหม่ให้ก้าวไกลไปกับพร้อมองค์กร

• Effective & Creative Mentoring Program การสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในองค์กร

• รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่”ใช่”ให้องค์กร

• แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)

• โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)

• เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course )

• การบริหารงานบนความแตกต่างของคน Diversity Management

• KM การจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• Skill Matrix เพื่อการบริหารและพัฒนาทักษะบุคลากร

• Conflict Management Technic เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง

• เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ ( HR for Non HR for Supervisor and Line Manager )

• การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ

• พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน

( How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance )

• Growth Mindset ความสำเร็จเริ่มต้นจากข้างใน

• เทคนิคบริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ

• ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ

• การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ( Professional Business English Email)

• การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ( Business English writing for communication in organization )

• The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ

• OKRs แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติงาน


งานให้คำปรึกษา

 • การ Set up ระบบ HR ทั้งระบบ
 • การจัดทำ JD ,Competency,KPI
 • การจัดทำ Competency ทั้งองค์กร
 • การวางแผน Training & Development
 • การประเมินผลการทำงาน Performance Management System
 • การวางแผน Career Path & Succession Planning
 • การทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้าง Employee Engagement
 • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 • การวางแผนพัฒนาทีมงาน โดยใช้ IDP
 • การวางแผนงานสื่อสารในองค์กร
 • การวางแผนสร้าง Happy Workplace ในองค์กร
Sponsored
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด
อบรมออนไลน์ : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม (หลักสูตร 6 ชัวโมง)

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดกา...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ชัญญชิตา ศรีชัย

 • ทั้งหมด
 • อบรม HR
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • อบรม Knowledge Management
 • อบรม HRD
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม Leadership

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »