ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์จิน

ประจิน  พลังสันติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ทักษะความชำนาญทั่วไป, เทคโนโลยี, การใช้เทคโนโลยี, การเขียน, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 943 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้คร่ำหวอดในงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C มากกว่า 20 ปี มีผลงานหนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ตีพิมพ์มากกว่า 10 เล่ม

ประวัติการศึกษา

•  กาลังศึกษา ํ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

•  ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ปี 2553 งานวิจัย “Object Detection and Keep on a Mobile Robot by using a Low Cost Embedded 

Color Vision System”, IEEE ICT & KE2010 Conference,November 24-25, 2010 Siam University, Bangkok Thailand.

•  ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากา ํ ลัง มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2538

ประสบการณ์

ประสบการณ์ด้านวิทยากร อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผ่านมา 15 ปี บางส่วน

o  ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแหงชาติ  ่ (NECTEC)

o  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั ยศิลปกร

o  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

o  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กองทัพเรือ

o  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล ัยสยาม

o  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

o  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากั ด (มหาชน)

o  บริษัท เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากั ด (มหาชน)

o  บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากั ด (มหาชน) 

o  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากั ด (มหาชน) 

o  บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากั ด (มหาชน) 

o  บริษัท ทีโอที จํากั ด (มหาชน)

o  บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จําก ่ ั ด (มหาชน)

o  SANYO Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.

o  บริษัท มินีแบไทย จํากั ด

o  บริษัท มินีแบอีเลคโทรนิคส มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากด ั

o  บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จํากัด

ผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับลกค้า  ู

o  บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชัน ซิสเต็ม จํากั ด

o  บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชันแนล จํากั ด

o  ศูนย์อนามัยและพยาบาล การไฟฟ้ าบางกรวย การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแหงประเทศไทย ่

o  กองวิเคราะห์และประเมินคา สถาบันเวชศาสตร์การบิน เคมี คลีนิก กองทัพอากาศ ่

o  สถานพยาบาล สกสค. คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1.C Programming Begin Course

2.Arduino Programming Course

 

3.AVR C Programming Course 

4.PIC C Programming with CCS C Course

5.dsPIC Programming with MPLAB C30 Course 

6.MCS-51 Programming Course 

7.คอร์สออนไลน์การเขียนโปรแกรมใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »