สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

จำนวนเข้าชม 331 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการรุ่นแรก (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รอสอบจบ)
 • ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 • ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์

ประวัติฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตร ทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 8
 • ประกาศนียบัตร ทนายความไกล่เกลี่ย สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร ทนายความอาสาประจำหน่วยราชการสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร ทนายความรับรองรายมือชื่อ สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร "วิชาว่าความ" สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรที่ปรึกษางานบุคคลเพื่อเพิ่มผลผลิตรุ่นแรกศูนย์ส่งเสริมกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14004:2004 : IRCA No: 19213 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead Auditor OHSAS 18001 : Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001:2008 : Course No: A 17086 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน QWL สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ
 • ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
 • ประกาศนียบัตรการจัดการงานบุคคล รุ่น301
 • ประกาศนียบัตรการแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
 • ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ จดทะเบียนที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์เลขทะเบียน37/2538


ประวัติและประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัย ประมาณ 20 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ทนายความด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษสถาบันไทยญี่ปุ่น
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทาลัยหอการค้าไทย สาขาบริหารธุรกิจ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์กรุงเทพ
 • หัวหน้าทีมตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007
 • ที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)
 • วิทยากรขึ้นทะเบียนกระทรวงแรงงานสอนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
 • วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ).
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทะเบียน 51-0-00-452 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม/กฎหมายพิเศษ /กฎหมายปกครอง 
 • ที่ปรึกษาวางระบบมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ให้กับโรงเรียนที่เข้ามาตรฐานสากล 
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 • ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมหลายจังหวัด 
 • ที่ปรึกษาวางแผนการจัดทำระบบ TQA ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007 HACCP GMP
 • ที่ปรึกษาวางแผนลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม


 • ตำแหน่งในอดีต 
 • กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2
 • อดีตผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
 • อดีตอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


งานที่ปรึกษาฯและบริการวิชาการ

ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ปี 2548 

ผู้เชี่ยวชาญของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามหนังสือเชิญเลขที่ พณ. 0601/02799 ด้านการเจรจาการค้าทวิภาคีและการค้าพหุภาคีและด้านการบริการ 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 2007, “การพัฒนาทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดชลบุรี: เพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน”, สำนักงานคณะกรรมการ การวิจัยแห่งชาติ (วช). 

ที่ปรึกษาโครงการ “การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง – Strategic Port Marketing of Laem Chabang Port” ท่าเรือแหลมฉบัง ปี 2550 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการศึกษา ผลของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆของไทย” กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2553 

ที่ปรึกษาโครงการ “การประเมินผลกระทบของไทยภายหลังจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน และแนวทางการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนในอนาคต”กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2553 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ 2556 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการจัดการและติดตามการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖” กองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2556 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2556” กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2556 

หลักสูตรที่บรรยายให้กับองค์ภาคเอกชนและภาครัฐหลายแห่ง

- กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร,หัวหน้างาน 

- เทคนิคการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร 

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 

- .เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 

- การตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานGMP HACCP 

- เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เทคนิคการจัดทำประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย 

- การบริหารและการควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

- จิตวิทยาสำหรับหัวหน้าในการจูงใจลูกน้อง 

- หัวหน้างานยุคใหม่ 

- ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา 

- การพัฒนานักบริหารระดับต้น 

- เทคนิคการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ 

วิชาที่เชี่ยวชาญในการบรรยาย (สำหรับที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ)

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการ/การบริหารค่าจ้าง/การฝึกอบรม

2.กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3.การบริหารแรงงานสัมพันธ์

4.การบริหารการสัมมนาทรัพยากรมนุษย์

5.การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

6.การผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม

7.กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น

8.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

9.กฎหมายอุตสาหกรรม/กฎโรงงาน

10.กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

11.กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

12.การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 

13.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

14.กลยุทธ์ในการบริหารองค์การ 

15.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

หลักสูตรหลักสูตร “กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด” ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ
3600บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ 2.เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ปัญหาตามมาในภายหลัง 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีจัดการกับปัญหา 4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรั
กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
4000บาท
ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ดูโค้ชทั้งหมด »