สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน:

จำนวนเข้าชม 625 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการรุ่นแรก (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รอสอบจบ)
 • ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 • ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์

ประวัติฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตร ทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 8
 • ประกาศนียบัตร ทนายความไกล่เกลี่ย สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร ทนายความอาสาประจำหน่วยราชการสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร ทนายความรับรองรายมือชื่อ สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตร "วิชาว่าความ" สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรที่ปรึกษางานบุคคลเพื่อเพิ่มผลผลิตรุ่นแรกศูนย์ส่งเสริมกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14004:2004 : IRCA No: 19213 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead Auditor OHSAS 18001 : Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001:2008 : Course No: A 17086 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน QWL สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ
 • ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร
 • ประกาศนียบัตรการจัดการงานบุคคล รุ่น301
 • ประกาศนียบัตรการแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
 • ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ จดทะเบียนที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์เลขทะเบียน37/2538


ประวัติและประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัย ประมาณ 20 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ทนายความด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษสถาบันไทยญี่ปุ่น
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทาลัยหอการค้าไทย สาขาบริหารธุรกิจ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์กรุงเทพ
 • หัวหน้าทีมตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007
 • ที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)
 • วิทยากรขึ้นทะเบียนกระทรวงแรงงานสอนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
 • วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ).
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทะเบียน 51-0-00-452 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม/กฎหมายพิเศษ /กฎหมายปกครอง 
 • ที่ปรึกษาวางระบบมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ให้กับโรงเรียนที่เข้ามาตรฐานสากล 
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 • ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมหลายจังหวัด 
 • ที่ปรึกษาวางแผนการจัดทำระบบ TQA ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007 HACCP GMP
 • ที่ปรึกษาวางแผนลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม


 • ตำแหน่งในอดีต 
 • กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2
 • อดีตผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
 • อดีตอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


งานที่ปรึกษาฯและบริการวิชาการ

ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ปี 2548 

ผู้เชี่ยวชาญของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามหนังสือเชิญเลขที่ พณ. 0601/02799 ด้านการเจรจาการค้าทวิภาคีและการค้าพหุภาคีและด้านการบริการ 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 2007, “การพัฒนาทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดชลบุรี: เพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน”, สำนักงานคณะกรรมการ การวิจัยแห่งชาติ (วช). 

ที่ปรึกษาโครงการ “การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง – Strategic Port Marketing of Laem Chabang Port” ท่าเรือแหลมฉบัง ปี 2550 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการศึกษา ผลของการเปิดตลาดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆของไทย” กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2553 

ที่ปรึกษาโครงการ “การประเมินผลกระทบของไทยภายหลังจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน และแนวทางการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนในอนาคต”กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2553 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ 2556 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการจัดการและติดตามการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖” กองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2556 

ที่ปรึกษาโครงการ “โครงการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2556” กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2556 

หลักสูตรที่บรรยายให้กับองค์ภาคเอกชนและภาครัฐหลายแห่ง

- กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร,หัวหน้างาน 

- เทคนิคการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร 

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 

- .เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 

- การตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 

- เทคนิคการจัดทำระบบมาตรฐานGMP HACCP 

- เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เทคนิคการจัดทำประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย 

- การบริหารและการควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

- จิตวิทยาสำหรับหัวหน้าในการจูงใจลูกน้อง 

- หัวหน้างานยุคใหม่ 

- ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา 

- การพัฒนานักบริหารระดับต้น 

- เทคนิคการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ 

วิชาที่เชี่ยวชาญในการบรรยาย (สำหรับที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ)

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการ/การบริหารค่าจ้าง/การฝึกอบรม

2.กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3.การบริหารแรงงานสัมพันธ์

4.การบริหารการสัมมนาทรัพยากรมนุษย์

5.การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

6.การผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม

7.กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น

8.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

9.กฎหมายอุตสาหกรรม/กฎโรงงาน

10.กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

11.กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

12.การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 

13.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

14.กลยุทธ์ในการบริหารองค์การ 

15.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน ดูวิทยากรทั้งหมด »