สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.วริทธิ์สิริ  วรจรัสสิริโชติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์

จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ วิทยาลัยรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาโท (บธ.ม.) คณะบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ วิทยาลัยรัชภาคย์ กรุงเทพมหานคร 
  • ปริญญาโท (วท.ม.) คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) สาขาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร 
  • เรียนหลักสูตร “นวัตกรรมการลงทุน”เรื่อง"กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุน..ให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด” มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

ประวัติการทำงานด้านธุรกิจ

-2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ สถาบัน Wealth Formation Academy

- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอชทีโกโบแคบ จำกัด กรุงเทพมหานคร 

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แมกค์ ไวร์ จำกัด 

ประวัติการทำงานทางการเมือง

- สมาชิกสภาเขต เขตสะพานสูง 2 สมัย (ส.ข.) ( 30 เม.ย.2549 – 6 มิ.ย. 2557 )

- ประธานสภาเขตสะพานสูง (6 มิ.ย.2553-6 มิ.ย.2554) 

-รองประธานสภาเขตสะพานสูง (พ.ค. 2551 – 2552) 

- อดีตเคยเป็นอนุกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๕ 

- อดีตเคยเป็นคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร 

ประวัติการทำงานทางสังคม ปัจจุบัน

-รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี” องค์ประธานพิธี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

- ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล “CEO THAILAND AWAROS 2014” 22 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย ฯพนฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 

-กรรมการบริหารชมรมเชิดชูคนดีของแผ่นดินไทย ในอุปถัมภ์ ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ 

-คณะกรรมการ (ฝ่ายทะเบียน) สภาวัฒนธรรม เขตสะพานสูง 

-คณะกรรมการ “ชมรมพลังแผ่นดิน” ต้านภัยยาเสพติด เขตสะพานสูง 

-คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 

-คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมสุเหร่าลาดบัวขาว 

-คณะกรรมการ การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) เขตสะพานสูง


ผลงานทางด้านวิชาการ

-วิจัยเรื่องตราสารอนุพันธ์กับการพัฒนาตลาดทุนไทย

-คู่มือประชาชน ในการเลือกบริโภคอาหาร ยา และเครืองสำอางค์

-โครงการการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย

-โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ปี พ.ศ.2552

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »