บันทึกสำเร็จ...

อ.นพ

นพพล  นพรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การพัฒนาทีม, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การจัดการเวลา)

จำนวนเข้าชม 3019 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขา วิเคราะห์โครงการ (Development Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

ที่ปรึกษาการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ให้กับองค์กรชั้นนำ ประสบการณ์กว่า 14 ปี

วิทยากร ด้านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ การบริหารทีม

นำสัมมนาและจัด Workshop ด้านการออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กร 

คอลัมน์นิส นิตยสาร Indrustrial Focus คอลัมน์ In Management

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.นพ นพพล นพรัตน์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »