ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อ.นพ

นพพล  นพรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การพัฒนาทีม, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การจัดการเวลา)

จำนวนเข้าชม 112 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขา วิเคราะห์โครงการ (Development Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะครอสเวิร์ค จำกัด

ที่ปรึกษาการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ให้กับองค์กรชั้นนำ ประสบการณ์กว่า 14 ปี

วิทยากร ด้านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ การบริหารทีม

นำสัมมนาและจัด Workshop ด้านการออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กร 

คอลัมน์นิส นิตยสาร Indrustrial Focus คอลัมน์ In Management

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Green Communication (การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์) *****

Proactive Change (การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก)*****

Work Efficiency (การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)****

PACSAI : Innovative Problem Solving  (การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์)**** 

Conflict Management for Team Leader(การจัดการความขัดแย้งสำหรับผู้นำทีม)***

Efficiency Meeting (การนำประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ)**** 

High Performance Team Management (การบริหารทีมประสิทธิภาพสูง)****


เชี่ยวชาญการออกแบบ และบริหารโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อพัฒนาตามวัฒถุประสงค์เฉพาะ 

การพัฒนาที่เน้นผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม


              - โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม

            - โครงการสร้างวัฒนธรรมการประชุมแบบมีประสิทธิภาพ

            - โครงการพัฒนา HR ประสิทธิภาพสูง

            - โครงการสร้างผู้จัดการประสิทธิภาพสูง

            - โครงการสร้างทีมขายประสิทธิภาพสูงเพื่อพิชิตเป้า

            - โครงการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบประสิทธิภาพสูง

            - โครงการสร้างวิทยากรภายในองค์กรแบบ 3CO

            -  การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งระบบ

Sponsored
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support Version 2020 รับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่งฟรี !!!

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล...

ดูรายละเอียด
สุดยอดความคิดนักลงทุน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในตลาดหุ้น คือการมีความคิดที่ถูกต้อง ควบคุมสติและอารมณ์ตัวเอง เพราะฉะ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »