บันทึกสำเร็จ...

ดร.ทัน

นายทันกวินท์  รัฐวัฒก์อังกูร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การบริหารธุรกิจ, เริ่มต้นธุรกิจใหม่, ธุรกิจแฟรนไชส์)

จำนวนเข้าชม 3327 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ SME จะสามารถนำเสนอแนวคิดที่ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปรับใช้ให้ประสบความสำเร็จได้จริง

ประวัติการศึกษา

การศึกษา

-Doctor of Philosophy (Business Administration), Chiang Mai University, 2014.

-Master of Management in International Business Management (International Program), Chulalongkorn University, 2009.

-Bachelor of Business Administration (Management), Chulalongkorn University, 2005.


การฝึกอบรม

-Structural Equation Modelling Using AMOS, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University, 2014.

-Executive Financial Management, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, 2009.

-Blue Ocean Strategy: From Key Principles to Local Practice, an Original Conference with Professor W. Chan Kim, UCSI Blue Ocean Strategy Regional Centre and AIM In Lines, 2009.

-International Entrepreneurship Program, RWTH Aachen, Germany, and Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, 2008.


ประสบการณ์

ด้านการบรรยายและให้ความรู้

- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนชั่น (การจัดการเชิงกลยุทธ์, วิชาสัมมนาทางการจัดการ การวางแผนธุรกิจและการประกอบการ, กิจการเพื่อสังคม, การวิจัยธุรกิจ, การสื่อกสารการตลาดแบบบูรณาการ)

- วิทยากรพิเศษ (การจัดการ การประกอบการ ภาวะผู้นำ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วิทยากรพิเศษ (การปรับปรุง Business Model) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- วิทยากรพิเศษ (การกำกับและดูและความเสี่ยง), บรรยายร่วมกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล, หลักสูตรพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันกรรมการภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า.


ด้านการให้คำปรึกษาและการพัฒนาองค์กร

- ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559.

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ OTOP Plus สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555.

-ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน ร้านภูฟ้า โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2552.

-ที่ปรึกษา โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB), 2551.

-ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SEPA, 2551.

-กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จังหวัดลำปาง, 2550

-กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม จังหวัดลำปาง, 2550

-ที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด Pampet, 2545.


ด้านการวิจัย

-ผู้จัดการโครงการวิจัยประเมินคุณภาพการให้บริการลูกค้าของพนักงานสาขาทั่วประเทศ, ธนาคารกสิกรไทย, 2557

-ผู้จัดการโครงการวิจัยประเมินคุณภาพสินค้า, ธนาคารกสิกรไทย, 2557

-ผู้จัดการโครงการศึกษาการออกแบบประสบการณ์ที่ดีเพื่อการให้บริการของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 2557

-นักวิจัยนำ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของธุรกิจ: การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SET 50 ประจำปี2555. Sasin Centre for Sustainability Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

-หัวหน้าคณะผู้วิจัย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดลำปาง, 2551.

-นักวิจัย โครงการวิจัยการนำงานวิจัยและการพัฒนาด้านอาหารมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551.

-นักวิจัย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2551.

-ผู้เขียนกรณีศึกษา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), หลักสูตรพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันกรรมการภาครัฐ, 2556.

-ผู้เขียนกรณีศึกษา, การบริหารความเสี่ยง, หลักสูตรพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันกรรมการภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า, 2552.

-นักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์, สำนักงานวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551.

-นักวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการเปิดสาขาศูนย์หนังสือจุฬาฯ ณ จตุรัสจามจุรี, 2549.

-นักวิจัย โครงการจัดตั้งเครือข่ายการค้า (Trading Cluster), กระทรวงพาณิชย์, 2547.


ด้านการบริหาร

-ผู้อำนวยการโครงการ โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โครงการประกวดแผนธุรกิจชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยโยนก, 2550 – 2551

-ผู้จัดการโครงการ โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 - 2551

-กรรมการสภามหาวิทยาลั มหาวิทยาลัยโยนก

-ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยโยนก

-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

-ผู้อำนวยการหลักสูตร สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

-กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์


ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

-Buranapin, S. & Ratthawatankul, T. 2015. Philosophy of Sufficiency Economy and Business Sustainability: A Framework for Operational Implications. Journal of Business and Behavioral Sciences, 27(1), Spring 2015: 115 – 141. 

- ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร. 2558. บทบาทในการกำกับและดูแลความเสี่ยงของกรรมการรัฐวิสาหกิจและปัจจัยสาเหตุ. วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management). สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3. (กันยายน - ธันวาคม 2558): 52-63 

-Ratthawatankul, T., Buranapin, S., Jarinangprasert, N. & Santidhirakul, O. 2014. Business Orientations for Sustainability of Small and Medium Enterprises. Chulalongkorn Business Review. 36(142). October – December 2014: 58-83.

-The Philosophy of Sufficiency Economy for Business Sustainability: Mediating Role of Organizational Ambidexterity. Paper accepted for presentation in the World Business Research Conference in Bangkok, Thailand, 4 – 6 October 2012.

-The Simultaneous Effect of Individual Entrepreneurial Competencies on SMEs Competitive Advantage. Paper accepted for presentation in the 9th International Conference on Business and Information (BAI 2012) at Saporo, Japan, organized by International Business Academics Consortium (iBAC) and Academy of Taiwan Information Systems Research (ATISR), 3 – 5 July 2012.

-Sufficiency Economy and Gross National Happiness: Integrated Value for Sustainable Development. The Meaning of Sufficiency Economy. Bangkok: King Prajadhipok’s Institute. pp.113-133.

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1.การจัดการเชิงกลยุทธ์

2. การวิจัยธุรกิจ

3. Business Model 

4. หลักการจัดการ

5. การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์

6. การประกอบการ


Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ทัน นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »