สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์วัฒนา  วาทะพล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

จำนวนเข้าชม 18612 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

 • เจ้าของหนังสือ Pocket Book "ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ"
 • ที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์
 • ชนะเลิศการพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น
 • TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • TALK SHOW อนาคตธุรกิจไทยใน Thailand 4.0


ปัจจุบัน

 • HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji
 • เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ 
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน


หัวข้อบรรยาย

1. หมวดการเป็นที่ปรึกษา (Consult System) : Competency System / Competency Dictionary System / Competency Base HRM & HRD System /Competency and Training Road Map System / Organization Development System / Service System / Marketing & Sales System / Human Resource Management System / Human Resource Development System / Career Path & Career Development System

2. หมวดการบริหารจัดการ (Management) : บริหารอย่างไรให้โดนใจคน / ภาวะผู้นำขั้นเทพ ภาวะผู้นำและการจูงใจ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง / การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / การบริหารความขัดแย้ง / การพัฒนาทีมงาน / นักบริหารทีมงาน (The Executive) / การให้คำปรึกษา (Counselling) / ผู้บริหารสไตล์เพชร / การบริหารเวลา / กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า การสร้าง Brand เพื่อการครองใจลูกค้า/ การประเมินผลงาน

3. หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-HRM-HRD) : Mindset, การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD Officer) / เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลมืออาชีพ / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) / การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ / พลิกชีวิตคิดเชิงบวก (Positive Thinking Powerful Results)

4. หมวดการบริการ การขายและการตลาด (Service & Sales-Marketting Management) : การบริการด้วยหัวใจ Service Mind / Service Mindset / Service Excellence / Service ESB / เทคนิคการขายเชิงรุก / กระบวนการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขายขั้นเทพ / การใช้ Sale Talk ในการขาย / การตอบข้อโต้แย้ง การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย / เทคนิคการปิดการขาย การปิดการขายให้ปัง / Power Closing / พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย / การขายทางโทรศัพท์ / การขายอย่างที่ปรึกษา การวางแผนการขาย / การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด (SWOT) / การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complaint Management) / สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย (Professional Sale Manager) / การบริหารการขายด้วย RTMS การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย / การเป็นผู้บริหารการขาย Sales Management

5. หมวดการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอ : พูดได้ บรรยายดี (Train the trainer Program : เทคนิคการเป็นวิทยากร) / ศิลปะการพูดในที่ชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ / เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอขั้นเทพ / การเจรจาจาต่อรองขั้นเทพ การเจรจาต่อรองทางการขาย / การเป็นพิธีกรมืออาชีพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) / บุคลิกภาพผู้นำ (Personality Leadership) / การพูดแบบผู้นำ / การพูดสุนทรพจน์ /ศิลปะการโต้วาที / ศิลปะการพูดจูงใจ / Talk Show Motivate / พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย / พลังแห่งการพูด

6. หมวดสมาธิและธรรมะประยุกต์ในการทำงาน (Concentration) : สมาธิเพื่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ, ธรรมะคลายทุกข์, วิปัสสนากรรมฐาน, กรรมฐาน 40, มหาสติปัฏฐานสูตร, EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน EQ การทำงานอย่างมีความสุข / พุทธวิธีบริหาร / วิปัสสนาญาณ 9 วิปัสสนาญาณ 16 / วิทยาศาสตร์การบริหารเชิงพุทธ / พลังจิต ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ /


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University 
 • ปริญญาตรี Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University 

ประสบการณ์

การทำงาน

 • ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • Subscription Customer บริษัท หนังสือพิมพ์ Bangkok Post จำกัด ปีพุทธศักราช 2537-2538
 • Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539
 • Trainer Insurance & License Trainer of Crossroad Course, Limla Association. ปีพุทธศักราช 2543 – 2546
 • Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2546-2547
 • Training Senior Trainer บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548
 • HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549
 • HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550
 • HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555


เกียรติประวัติ

 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537 
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
 • TALK SHOW ก้าแกร่งแห่งนักขาย


ประสบการด้านที่ปรึกษา

 • Competency System
 • Competency Dictionary System
 • Competency Base HRM & HRD System
 • Competency and Training Road Map System
 • Organization Development System
 • Service System
 • Marketing & Sales System
 • Human Resource Management-HRM System
 • Human Resource Development-HRD System
 • Career Path & Career Development System
 • Training Road Map System
 • Competency and Career Path Development System
 • Employee Engagement System
 • KPI System
 • Evaluation & Payroll System

ประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ

 • Certificate Field Manager : Grolier Encyclopedia Americana Of America
 • Certificate Train the Trainer to Train : Limla Association Of America
 • Certificate Supervisory Grid : Grid Thailand
 • Certificate The Supervisory Skill : Ministry of Labor and Social welfare.
 • Certificate Coaching Skill : Ministry of Labor and Social welfare.
 • Certificate Personality Development : John Robert Institute
 • Certificate Personality Professional : Training Professional Institute
 • Certificate Training Officer : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.
 • Certificate HR For Non HR : Training Professional Institute
 • Certificate Crecitive Thinking : Training Professional Institute
 • Certificate Power Closing : Insurance Magazine
 • Certificate Art Of Public Speaking : Debate and A Lecture Club
 • Certificate Art Of Debate : Debate and A Lecture Club
 • Certificate Train the Trainer : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.
 • Certificate Develppment A Curriculum : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.
 • Certificate Personality For Leadership : Debate and A Lecture Club
 • Training Needs Analysis on Competency Base : Training Professional Institute
 • Certificate Competency System : Training Professional Institute
 • Competency Based for HRM & HRD : Training Professional Institute
 • Competency Evaluation : Training Professional Institute
 • Competency Dictionary : Training Professional Institute
 • Integrated Problem Solving & Decision Making : : Training Professional Institute
 • Training Needs Analysis : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.
 • Design Course & Curriculum : Department of Labor-Ministry of Labor and Social welfare.
 • Learning Organization : Ramkhamhaeng University.
 • Walk Rally Skill : Training Professional Institute
 • HR staff Professional : Training Professional Institute
 • Labour Law : Training Professional Institute
 • Job Analysis & Job description : Training Professional Institute
 • Job description on Competency Course : Training Professional Institute
 • Service Mind : Training Professional Institute
 • Service Excellence : Training Professional Institute
 • Internal Customer : : Training Professional Institute
 • Teamwork : Training Professional Institute
 • Team Building : Training Professional Institute
 • Presentation Skill : Training Professional Institute
 • Leadership Course : Ministry of Labor and Social welfare.
 • Counselling Skills : Training Professional Institute
 • Selling Process : Grolier Encyclopedia Americana Of America
 • Sale Talk : Insurance Magazine
 • Sales Manager Seminar : Limla Association Of America
 • Sales Management : Limla Association Of America
 • RTMS Sales Management : Limla Association Of America
 • Brand Building : Training Professional Institute
 • Marketing Brand : Training Professional Institute


ประวัติการเป็นวิทยากร

รับเชิญจากภาครัฐและเอกชน (บางส่วนโดยสังเขป)

- Asian Marine Service Public Company Limited. / Bangkok Airways Public Company Limited. / PTT Energy Solutions Co., LTD. / EKK Eagle (Thailand) Co., LTD. HONDA R & D Southeast Asia Pacific Co., LTD. / EGCO Group & Electricity Generating Public Co., LTD. / OPPO (Thailand) Co., LTD. / BANGKOK GLASS Industry Co., Ltd. / BG Container Glass Co., LTD. / AEON Insurance Service (Thailand) Co., LTD. / Amway (Thailand) Co., LTD. / Double A (Thailand) Co., LTD. / Bridgestone (Thailand) Co., LTD. / Fashion Island Department Store (Siam Retail Development Co. LTD.) / FWD Life Insurance Public Company Limited. / Muangthai insurance Public Company Limited. / CTCI (Thailand) Co., LTD. / P.O.P. Intertrade Co., LTD. / MMC TOOLS(THAILAND)CO.,LTD. / Bangkoklab and Cosmetic Co., LTD. / Alliance Pharma Co., LTD. / KEW (Thailand) Co., LTD. / Hirotec Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. / Sumisho Metal (Thailand) Co., LTD. / THAI MATTO NS Co., LTD. / World Energy Group Co., LTD.

- INTER EXPRESS Logistics Co., LTD. / Dipped Products (Thailand) Co., LTD. / DAIFUKU (Thailand) Co., LTD. / Top Trend Manufacturing Co., LTD. / Scientific Promotion Co., LTD. / ADVANCED Information Technology Public Co., LTD. / KYB Steering (Thailand) Co., LTD. / Chokchai Engineering Co., LTD. / Sunsea Plastics P.S. Co., LTD. / Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co., LTD. / Technical Thai Service Co. Ltd. / Tayih Lun An (Thailand) Co., LTD. / Performance Manufacturing (Thailand) Co., LTD. / Materials Service Complex Coil Center (Thailand) Co., LTD. / Minth Group Co., Ltd. / Siam Aisin Co., Ltd. / Plan Toys Co., Ltd. / Sangchai Precision Co., Ltd. / Sangchairefrigeration Co., Ltd. / Ihara Manufacturing (Thailand) Co., LTD. / Pidilite Bamco Co., LTD. / AQUA Nishiharacorporation Co., LTD. / Siam Retail Development Co., LTD. / Eiamheng Modified Starch Co., LTD. / Mediterranean Shipping (Thailand) Co., LTD. / Trimoro Co., LTD. / YOKOWO(THAILAND) Co., LTD. / Intage (Thailand) Co., LTD. / Be Professional Consultant Co., LTD.

- โรงพยาบาลปทุมเวช / บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด / บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด / บริษัท ธนาพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จก. (มหาชน) / บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด / บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด / บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) / บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด / บริษัท Brandded The Agency จำกัด / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) / บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข / ประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ / กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์ภาษา / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) / มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / วิทยาเขตกรมกหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / ฯลฯ


Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์วัฒนา วาทะพล

Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »