registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

จำนวนเข้าชม 7901 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

หัวข้อบรรยาย

1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 


2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI & BSC) 


3. หมวดการขาย การตลาดและบริการ : เทคนิคการขาย / การขายทางโทรศัพท์ / การเจรจาต่อรอง / การขายอย่างที่ปรึกษา การวางแผนการขาย / การบริหารงานขาย / การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด (SWOT) / การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / การสื่อสารทางการตลาด (IMC) / เทคนิคการบริการและต้อนรับ (Service Excellence) / การสร้างจิตสำนึกบริการ (Service Mind) / การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) / การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complaint Management) 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประสบการณ์

การทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย โครงการ Sporty Hero บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และทรัพยากรบุคคล บริษัท P.J. Garment (Thailand) จำกัด 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group 
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ UCOM 
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาด กลุ่มบริษัทในเครือ โอสถสภา 
 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น 
 • อาจารย์พิเศษ (Guest Speaker) เรื่อง HRM & HRD การสื่อสารและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาวะผู้นำและทีมงานให้กับระดับปริญญาตรีและโท เช่น เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, หอการค้าไทย, ศรีปทุม, เกษมบัณฑิต, ราชภัฎจันทรเกษม


ประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ 

 • Competency Based for HRM & HRD : In House Training TCC Group , May 28-30 , 2007 
 • Job Analysis & Job description : In House Training TCC Group , June 30 , 2007 
 • The Hidden Crisis of Salary People , Nation-NIDA HR Forum , Aug 23 , 2007 
 • Innovation Organization , PMAT , Mar 28 , 2007 
 • High Performance Organization : PMAT , Apr 20 , 2007 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Integrated Problem Solving & Decision Making สถาบัน P&P Consultants
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Supervisory Grid สถาบัน Grid Thailand
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People สถาบัน PacRim & Covey
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Middle Management Workshop สถาบัน LOMA : Life Office Management Association,Inc
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Win-Win Strategic Marketing Planning สถาบัน Integrated Tecsult-HRD Institute แคนาดา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร EDP : Executive Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Modern Marketing Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ประกาศนียบัตรวิทยากรรับรอง หลักสูตร Service Plus Facilitator (การบริการที่มีคุณค่า) สถาบัน DDI สหรัฐอเมริกา  
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Counselor Person (การขายแบบที่ปรึกษา) สถาบัน Siam Wilson Learning 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Engineering Effective Instruction) สถาบัน Harold D. Stolovitch & Associates แคนาดา 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective Business Presentations Workshop (ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ): P&P Consultants 
 • การบริหารวัฒนธรรมองค์การสู่ความเป็นเลิศ สถาบัน HDI Institute 


ประวัติการเป็นวิทยากร 

รับเชิญจากภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ (โดยสังเขป) 

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน) / บริษัท NC Housing จำกัด (มหาชน) / บริษัท ธนารมณ์ บ้านและที่ดิน จำกัด / บริษัท PATCO LAND จำกัด / บริษัท อยุธยา ปาร์ค จำกัด 
 • ธุรกิจคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / บริษัท Fujitsu (Thailand) จำกัด / บริษัท Loxley จำกัด / บริษัท CS loxinfo จำกัด / บริษัท SIS Technology จำกัด / บริษัท Datamatch จำกัด/ บริษัท World Technology จำกัด 
 • โรงพยาบาล : โรงพยาบาลรามาธิบดี / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ / โรงพยาบาลเทพธารินทร์ / โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ โรงพยาบาล BNH / โรงพยาบาลศิขรินทร์ 
 • ธุรกิจธนาคาร : ธนาคารแห่งประเทศไทย / อาคารสงเคราะห์ / กสิกรไทย / กรุงไทย / ทหารไทย / ไทยธนาคาร / ศรีนคร / มหานคร  
 • ธุรกิจค้าปลีก : กลุ่มบริษัท (ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น, ซี.พี.เอฟ.) / เซ็นทรัลกรุ๊ป / ท้อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต / สยามแม็คโคร 
 • ธุรกิจการสื่อสาร : บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท UBC CableTV จำกัด / บริษัท DTAC จำกัด / บริษัท UCOM จำกัด /บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)   
 • ธุรกิจยานยนต์และพลังงาน : บริษัท อีซูซุ นครหลวง จำกัด / บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท สยาม มิชลิน กรุ๊ป จำกัด 
 • ธุรกิจขายตรง : บริษัท Amway จำกัด / บริษัท Suprederm International จำกัด / บริษัท Queen Living Products จำกัด 
 • ธุรกิจประกันภัย : บริษัท American International Assurance จำกัด / บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด / บริษัท AXA Insurance จำกัด / บริษัท LMG Insurance จำกัด / บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด / บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด / บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด / บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
 • ธุรกิจเช่าซื้อ : GE Money TOYOTA Leasing Mazda Leasing
 • ธุรกิจสุขภาพและฟิตเนส : Fitness First / บริษัท Apron จำกัด (ธุรกิจสนามกีฬาและฟิตเนส) • ธุรกิจการค้าทั่วไป : บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด / บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด / บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด / บริษัท น้ำตาลไทยรุงเรือง จำกัด / บริษัท NCR Rubber จำกัด / บริษัท Universe Beauty จำกัด (เครื่องสำอาง Tellme) / บริษัท M Water จำกัด (น้ำดื่มตรา Sprinkle) / บริษัท Mykie จำกัด (แปรงสีฟัน AIM, Victory)  
 • องค์กรของรัฐ : การไฟฟ้านครหลวง / องค์การค้าคุรุสภา / องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา - เกษตรศาสตร์ / ศรีนครินทรวิโรฒ / หอการค้าไทย / ศรีปทุม / เกษมบัณฑิต / ราชภัฎจันทรเกษม ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0
3900บาท
โดยหลักการที่ว่า “ผู้นําคือผู้ที่ทํางานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ “องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by people)” ซึ่งสองประเด็นนี้ ผู้บริหารจักต้อง "ทําอย่างไร" ให้ "สอดคล้องกัน (Ali
Super หัวหน้างาน
3900บาท
พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมทั้งรับใบประกาศ หลังจับสัมมนาทันที
TWI:Training Within Industry By 3J. Techniques การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค 3J
3900 บาท(ราคาไมบาท
การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรม หรือที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "TWI:Training Within Industry" นั้น มีลักษณะและความสำคัญแตกต่างไปจาก "การฝึกอบรมทั่วไป" เพราะหาก "เกิดข้อผิดพลาดหรือเผลอเรอ" ก็อาจจะส่งผลถึง "อุบัติเหตุและ/หรือความสูญเสียในชีวิตและอวัยวะ" ได้

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »