สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์คันธพจน์  ศรีสถิตย์

วิทยากรด้าน: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2541 ปริญญา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์

  • ประวัตกิารทํางาน
  • 2541-ปัจจุบัน - อาจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  • 2551-ปจจุบัน - คณะกรรมการโครงงานวิศวกรรม ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  • 2551-2552 - ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ความเชี่ยวชาญ

  • แม่พิมพ์ยาง
  • วิทยากรของสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ์ไทย
  • คณะทํางานจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ สายงานแม่พิมพ์ ยาง 
  • คณะทํางานการจัดทําราง “เกณฑ์มาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยาง” ระยะที่ 1

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ ดูโค้ชทั้งหมด »