สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์คันธพจน์  ศรีสถิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2541 ปริญญา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์

  • ประวัตกิารทํางาน
  • 2541-ปัจจุบัน - อาจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  • 2551-ปจจุบัน - คณะกรรมการโครงงานวิศวกรรม ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  • 2551-2552 - ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ความเชี่ยวชาญ

  • แม่พิมพ์ยาง
  • วิทยากรของสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ์ไทย
  • คณะทํางานจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ สายงานแม่พิมพ์ ยาง 
  • คณะทํางานการจัดทําราง “เกณฑ์มาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยาง” ระยะที่ 1

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ ดูโค้ชทั้งหมด »