สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.กันทิมา  ชะระภิญโญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

จำนวนเข้าชม 369 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • พยาบาลทหารเรือรุ่น 23 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กำลังศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มสธ


การศึกษาฝึกอบรมพิเศษทั้งในและต่างประเทศ

 • หลักสูตร Remote Emergency Medical, Diving Disease Research Center, England 2005
 • หลักสูตร Basic Hyperbaric Chamber, Diving Disease Research Center, England 2005
 • หลักสูตร Hyperbaric safety Director , Taxas, USA 2009
 • หลักสูตร Leadership Coaching Program ,England 2007
 • หลักสูตรการพูดเพื่อการทูต จากสถาบันการพูดเพื่อการทูต
 • หลักสูตร การสอนและแนะนำงาน ม.ธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Blue Ocean and Game Theory ม.ธรรมศาตร์
 • หลักสูตร วิจัยและพัฒนาการทางทหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาทางการทหารกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • หลักสูตรดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ปี 2548
 • หลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2543

ประสบการณ์

 • ตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ท าหน้าที่ตุลาการศาลทหารปี 2554 ถึงปัจจุบัน
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม มกฎุ ราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์ในหลักสูตรชั้นนายร้อยและนายพันพเิศษ หน่วย ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษา ไทย-จีน –อาเซียน สภาผู้แทนราษฏร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา , หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ใน วิชา HRD , HRM , Psychology , Business Management . โรงเรียนนายเรือ ,โรงเรียนนายร้อยจปร. 
 • นายทหารตดิ ตามเจ้ากรมข่าวประเทศอังกฤษ ในการประชมุ เอเชียแปซฟิิค
 • นายทหารจิตวิทยาทางการแพทย์ร.พ. อาภากรเกียรตวิงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ปฏิบัติภารกิจเพี่อมนุษย์ธรรมไทย/อิรัก ผลัดที่ 2 ปี 2547
 • วิทยากรบรรยายเรื่องจิตวิทยาการทำงานและพฤติกรรมบริการให้กับสถาบันต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »