สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ดร.กันทิมา  ชะระภิญโญ

วิทยากรด้าน: วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา

 • พยาบาลทหารเรือรุ่น 23 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กำลังศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มสธ


การศึกษาฝึกอบรมพิเศษทั้งในและต่างประเทศ

 • หลักสูตร Remote Emergency Medical, Diving Disease Research Center, England 2005
 • หลักสูตร Basic Hyperbaric Chamber, Diving Disease Research Center, England 2005
 • หลักสูตร Hyperbaric safety Director , Taxas, USA 2009
 • หลักสูตร Leadership Coaching Program ,England 2007
 • หลักสูตรการพูดเพื่อการทูต จากสถาบันการพูดเพื่อการทูต
 • หลักสูตร การสอนและแนะนำงาน ม.ธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Blue Ocean and Game Theory ม.ธรรมศาตร์
 • หลักสูตร วิจัยและพัฒนาการทางทหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาทางการทหารกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • หลักสูตรดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ปี 2548
 • หลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2543

ประสบการณ์

 • ตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ท าหน้าที่ตุลาการศาลทหารปี 2554 ถึงปัจจุบัน
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม มกฎุ ราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์ในหลักสูตรชั้นนายร้อยและนายพันพเิศษ หน่วย ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษา ไทย-จีน –อาเซียน สภาผู้แทนราษฏร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา , หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ใน วิชา HRD , HRM , Psychology , Business Management . โรงเรียนนายเรือ ,โรงเรียนนายร้อยจปร. 
 • นายทหารตดิ ตามเจ้ากรมข่าวประเทศอังกฤษ ในการประชมุ เอเชียแปซฟิิค
 • นายทหารจิตวิทยาทางการแพทย์ร.พ. อาภากรเกียรตวิงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ปฏิบัติภารกิจเพี่อมนุษย์ธรรมไทย/อิรัก ผลัดที่ 2 ปี 2547
 • วิทยากรบรรยายเรื่องจิตวิทยาการทำงานและพฤติกรรมบริการให้กับสถาบันต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »