สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ผศ.ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล

วิทยากรด้าน: ไม่ระบุ

ประวัติการศึกษา

PhD Building Technology/Sustainable Energy Technology, School of the Built Environment, University of Nottingham, Nottingham, UK [2551]

MEngSc Refrigeration and Air Conditioning, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia [2546]

BEng Mechanical Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Patumthani, Thailand [2544]

ประสบการณ์

การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2556 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7 
 • 2555 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 • 2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • 2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน
 • 2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 2554 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5
 • 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 2552 – ปัจจุบัน คณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2552 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการด้านเทคนิคการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2552 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
 • 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน (หน่วยงานอื่น)

 • 2554 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนนทบุรี 
 • 2553 – 2554 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
 • 2553 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่36
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
 • 2552 คณะกรรมการการจัดการประกวดโครงงานนิสิต/นักศึกษา งาน The E5 Engineering Series 2009 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • 2548 Lab Demonstrator; Air Conditioning Technologies, School of the Built Environment, University of Nottingham, UK
 • 2544 นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งวิศวกร บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »