สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ.ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ

จำนวนเข้าชม 200 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

PhD Building Technology/Sustainable Energy Technology, School of the Built Environment, University of Nottingham, Nottingham, UK [2551]

MEngSc Refrigeration and Air Conditioning, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia [2546]

BEng Mechanical Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Patumthani, Thailand [2544]

ประสบการณ์

การทำงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2556 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7 
 • 2555 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 • 2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • 2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน
 • 2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 2554 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5
 • 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 2552 – ปัจจุบัน คณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2552 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการด้านเทคนิคการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2552 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
 • 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์


ประสบการณ์การทำงาน (หน่วยงานอื่น)

 • 2554 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนนทบุรี 
 • 2553 – 2554 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
 • 2553 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่36
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
 • 2552 คณะกรรมการการจัดการประกวดโครงงานนิสิต/นักศึกษา งาน The E5 Engineering Series 2009 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • 2548 Lab Demonstrator; Air Conditioning Technologies, School of the Built Environment, University of Nottingham, UK
 • 2544 นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งวิศวกร บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ ดูโค้ชทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »