สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้จัดสัมมนาด้าน: พัฒนาธุรกิจ SME

จำนวนเข้าชม 451 ครั้ง

เกี่ยวกับ

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อการพัฒนาของรัฐ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

ประสบการณ์

• สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs โดยให้บริการทางการเงินและบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEsไทย และส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ให้มีศักยภาพ

• พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าธนาคารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 02-265-3000

ที่อยู่: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทจัดสัมมนาด้าน พัฒนาธุรกิจ SME ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »