สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดสัมมนาด้าน: สำหรับองค์กร

จำนวนเข้าชม 455 ครั้ง

เกี่ยวกับ

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประสบการณ์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ดำเนินการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล กระจายข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

2.ใช้ระบบการสื่อสารสาธารณะ เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวาง 

3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรหลักและผู้นำเครือข่ายเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent 

4.พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบ / ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง 

5.ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณาการให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์กรม รวมทั้งต่อยอดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ Thailand 4.0 

6. พัฒนาเครื่องมือ / กลไกในเชิงนวัตกรรมใหม่ด้านการมีส่วนร่วม

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 022788400-19

ที่อยู่: 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทจัดสัมมนาด้าน สำหรับองค์กร ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »