สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: สำหรับองค์กร

จำนวนเข้าชม 169 ครั้ง

เกี่ยวกับบริษัท

Shining consult co., ltd. operates a consulting business. Licensed registered as Grade A advisory Thailand Information Center Consultant. Ministry of Finance is consulting firm that specializes in helping people, teams, and organizations to achieve in business objective. Our service is consulting, coaching, training, study tour and business matching. Firms to deliver customized solutions that resolve their most significant issues and create a lasting competitive advantage. we provide services to organizations of all sizes, from small businesses to international business. Our team consists of top talent trainers, facilitators and consultants whose focus is to provide the best live training classes and workshops and transformational coaching and consulting in business.

ประสบการณ์

We are a shining navigator will help you break out of your problem. Finding new logical idea, new tools, innovation and revolutionize your business. We can manage full of your demand as professional and serve about consultation before start your program.

Slogan : The navigator of business

Vision : solution provider to finding all you need at the one-stop

Mission :

 • Professional
 • Creates Value
 • Innovation
 • Service Excellent 

ตัวอย่างประสบการณ์โครงการฯ และงานที่ปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจความงาม, ธุรกิจแพทย์ทางเลือก, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจภาคการเกษตร และเกษตรแปรรูป, การทำธุรกิจในประเทศอาเซียน
 • ผลิตงานวิชาการ และศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์ การตลาด การค้า การลงทุน ประเทศกัมพูชา
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • จัดงาน พร้อมทีมวิทยากรจัดสัมมนา ในโครงการ“การสัมมนาเตรียมความพร้อมและรับผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
 • จัดสัมมนาและจัดทำนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับ “โครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
 • โครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ทำข้อมูลวิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนาเกษตรในสินค้า 6 รายการ อย่างยั่งยืน
 • ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC เสนอต่อ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ( SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงยุค AEC เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และข้าราชการผู้มีหนังสือยืมตัวมาช่วยข้าราชการหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
 • โครงการ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการ กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ปีที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วางแผนและทำกลยุทธ์องค์กรทั้งระบบ ให้แก่ธุรกิจความงาม อาทิ กลยุทธ์องค์กร วางระบบการพัฒนาองค์กรในอนาคต กลยุทธ์การขายหน้าร้าน การตั้งราคาสินค้า ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบสต็อคสินค้า กลยุทธ์การขายหน้าร้าน วางระบบบัญชี การบริหารภาษี การบริหารการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ การบริหารสาขา และจัดอบรมพัฒนานักขาย เป็นต้น
 • วางแผนและทำกลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การขาย พร้อมการเพิ่มยอดขาย (Up selling) ให้แก่ธุรกิจความงาม อาทิ สำรวจตลาดและความต้องการสินค้าและบริการประเภทความงาม (Survey Research) เทคนิคการจัดร้านให้น่าสนใจ อบรมพัฒนานักขาย และ อบรมเทคนิคการขายแก่พนักงานขายหน้าร้าน ทั้งสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด
 • วางแผนและทำกลยุทธ์องค์กรให้แก่ Hair Stylist อาทิ Set up Business Model กลยุทธ์องค์กร และวางรูปแบบพัฒนาองค์กรสู่อนาคต กลยุทธ์การขายหน้าร้าน กลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ วางระบบการขายหน้าร้าน เทคนิคการจัดร้านให้น่าสนใจ การบริหารร้านและสาขา การเลือกใช้และวางรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น
 • โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และร่วมถอดบทเรียน กิจกรรมการศึกษาชุมชนและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม : มุมมองด้าน Business Model Canvas และการสื่อสาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)
 • บริหารหลักสูตรการอบรม และการจัดการความรู้แก่เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน และผู้มีอำนาจการตัดสินใจ
 • บริหารและจัดทำหลักสูตร สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์ (Course Online) และร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับระดับต้น (Beginner Level) ระดับกลาง (Middle Level) ผู้ที่มีอาชีพหรืองานประจำอยู่แล้วแต่สนใจเรียนเพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

หลักสูตรการอบรมสัมมนา (Training Courses)

• Mind And Body Communication

• Marketing 4.0

• Digital Marketing Strategy

• Disruptive Innovation

• Social Media Marketing

• Web Design for marketing

• Content Marketing

• Branding and Content Marketing

• Key to Success in Marketing

• Value added in Creative Economy

• Design Thinking and Innovation

• การปรับตัวของ SMEs ในยุค Disruptive Technology และ SMEs 4.0

• Digital Marketing ทางรอดของ SMEs

• Product Development

• Role of Awareness for Successful

• Core Value : Law of Attraction

• How to implement the core value

• Mind and body work

• Creative Thinking

• TEAM : Creative thinking for success

• International Trade challenges to Globalization

• Business Model Strategy

• Business Plan

• Business Model Canvas

• Business Model Navigator

• Business Model Innovation

• *Up Selling (*Best Seller)

• Urban Marketing

• Aggressive marketing (การตลาดเชิงรุก)

• Consumer behavior

• Marketing Management

• Event Marketing

• Mind and Body Communication

• Modern Marketing Management 2019

• Integrated Marketing Communication : IMC

• Customer Relationship Management : CRM

• Customer Experience Management : CEM

• Service Mind

• เทคนิคการให้บริการที่สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ

• SMEs Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC

• Business Roadmap เปิดแนวรุก บุก AEC

• ปรับกลยุทธ์..เตรียมความพร้อมสู่ AEC

• ยุทธศาสตร์การบริหารงาน บริหารเงิน เพื่อกลยุทธ์องค์กร (AEC)

• วัฒนธรรมและการปรับตัว สู่อาเซียน

• รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรม 10 ประเทศอาเซียน

• เตรียมพร้อมฝ่ายขาย เจาะตลาดการค้า AEC

• ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจการเงินและการให้บริการ

• เทคนิคการบริหารงาน เพื่อความสำเร็จองค์กร (ระดับผู้บริหาร)

• เทคนิคการบริหารงาน เพื่อความสำเร็จองค์กร (ระดับหัวหน้างาน)

• Strategic Thinking for Executive

• Strategic Planning and Decision Making

• Change Management

• สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจ และได้เงิน

• 360 องศากับการขาย และบริการหน้าร้าน

• Effective Consultative Sales and Services

• การขายอย่างที่ปรึกษา

• Finding Customer Needs and delivering Sales Solution

• Presentation Group Dynamic

• Leadership 2019 (การปรับหน้าที่หัวหน้าสู่ 2019)

• กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

• การค้าออนไลน์ E marketplace สู่การแข่งขัน

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

• การใช้เทคโนโลยีพัฒนางาน ทำวัฒนธรรม 4.0


ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 029397818 , 029303433

อีเมล์: center@shiningconsult.com

ที่อยู่: บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด 165/7 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

Mobile: 089 459 4553 , 088 882 0280

Line id : shiningconsult


บริษัทจัดสัมมนาด้าน สำหรับองค์กร ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »