สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บริษัท สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ผู้จัดสัมมนาด้าน: จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เกี่ยวกับบริษัท

Offers 100% Customer Satisfaction Training Service in the Human Side of Enterprise.


ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น


สถาบันฝึกอบรม MOTIVA (Motivational Training Institute) – Motiva Ltd. ได้ดำเนินกิจการด้านบริการ และให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ติดต่อกันมา ตั้งแต่พุทธศักราช 2530


สถาบันฝึกอบรม MOTIVA จัดทำแนวทางการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพิจารณาเลือกและร่วมปรึกษา หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม กับทีมงานของสถาบันฯ เพื่อจัดและปรับหลักสูตร ให้เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน

กลุ่มหลักสูตรการทำงานอย่างทีม
 • กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารและงานสำนักงาน
 • กลุ่มหลักสูตรระบบคุณภาพ
 • กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ-คุณภาพการทำงาน
 • กลุ่มหลักสูตรการบริหารงาน / ภาวะผู้นำ / หัวหน้างาน
 • กลุ่มหลักสูตรการบริหารทีมงานขาย / ผู้นำทีมขาย
 • กลุ่มหลักสูตรการบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มหลักสูตรการขาย – การตลาด
 • กลุ่มหลักสูตรพัฒนางานบริการ


เพื่อประโยชน์สูงสุดที่องค์กรของท่านจะได้รับจากวิธีการจัดฝึกอบรมของสถาบัน MOTIVA - MTI 

 • ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง ทีมวิทยากร จะศึกษาลักษณะงาน , สถานการณ์ปัจจุบัน , นโยบาย ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสร้างหลักสูตรให้ เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน
 • ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหารือกับวิทยากรของสถาบัน ได้ตลอดเวลา
 • พิเศษสุด !!! หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยากรและทีมงานพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอดไป … ฟรี 


 ...... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันที
ที่ info2@trainingbymotiva.com หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ Tel. 0-2882-7519 ,0-2882-7598, 088-9033622
คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร) หรือ อาจารย์เปรมฤดี และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ( วิทยากร / ผู้บริหารจัดทำหลักสูตร ) 
         

 ..... สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานหรือความต้องการเฉพาะของท่านได้ค่ะ
สถาบันฝึกอบรม MOTIVA ยึดหลักการเรียนการสอนด้วยวิธี PROFIT & PLEARNING Method
โดยการนำทีมฝึกอบรมจากวิทยากรที่ชำนาญในสาขาต่างๆ


การจัดสัมมนาของทางสถาบันฯ มีทั้ง In-house program ตามความต้องการของแต่ละองค์กร
                                                         และ Public program 

*** สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน [In-house Program] ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2882-7519,0-2882-7598,065-8849097

อีเมล์: info2@trainingbymotiva.com

ที่อยู่: -

โทรสาร 0-2881-3532

website : www.trainingbymotiva.com

id Line : @trainingbymotiva

สัมมนาที่จัดโดย บริษัท สถาบันฝึกอบรมโมติวา


ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
เทคนิคการสอนและแนะนำ Coaching and Suggestion
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพ

บริษัทจัดสัมมนาด้าน จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »