registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกี่ยวกับบริษัท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตกรุงเทพและระยอง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Doctor of Business Administration Program in Industrial Business Administration

                                                                                      

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตโทในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การพัฒนาตนเอง
  • การสร้างรายได้
  • พัฒนาธุรกิจ SME
  • การบริหารธุรกิจ
  • ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
  • งานอุตสาหกรรม
  • อาชีพ ไอเดียธุรกิจ
  • ธุรกิจการขนส่ง โลจิสติกส์

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ติดต่อ: ผศ.น้ำฝน เสนางคนิกร

โทรศัพท์: 0615979828

ที่อยู่: 19


สัมมนาที่จัดโดย  บริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เจาะแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในยุค Disruption
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เชิญทุกท่านเข้าสัมมนาเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีพลิกโฉม ฉับพลัน เรียนแนวทางการรับมือทางธุรกิจ และนโยบายภาครัฐที่รองรับ ผู้ร่วมงานทุกท่านได้รับของที่ระลึกพร้อมร่วมรับประทานอาหารว่าง