สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บริษัท ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดสัมมนาด้าน: งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

เกี่ยวกับบริษัท

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ ระบบพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายหลักสูตรด้วยเทคนิค วิธีการฝึกอบรมด้วยเนื้อหาจากประสบการณ์การทำงานจริงกว่า 25 ปี ผสมผสานกับหลักวิชาการ และหลักจริยธรรมของสังคมการทำงานบ้านเรา เพื่อองค์กรและบุคคลากรสามารถประยุกต์ความรู้เข้ากับการทำงาน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และพัฒนาต่อยอดภูมิความรู้ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน

บริษัท ใบบุญ โประเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินกิจการในปี 2561 จากทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง ที่สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานในตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับ Operation Supervisor Management และเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาองค์กร และระบบิส่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน กับหลากหลายประเภทธุรกิจ

บริษัท ใบบุญ โประเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด มีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถ สมรรถนะ หรือ Competency รวมถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคนไทย และมีความตระหนักอยู่ตลอดว่า "บุคลากร" เป็น "ส่วนสำคัญที่สุด" ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ทั้งในด้านการผลิต การให้บริการ ให้สามารถประสบผลสำเร็จ และเจริญเติบโตในทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังไว้ เพียงแต่องค์กรต้องจัดระบบการเรียนรู้ การอบรมและพัฒนา ให้บุคคลากรได้รับความรู้ ความสามารถให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และรองรับกับการแข่งขันที่สูงขึ้น
ดังนั้น บริษัท ใบบุญ โประเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด จึงสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ในการทำงาน นำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และสาเหตุของปัญหา เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบหัวข้อ เนื้อหาหลักสูตร นอกจากนี้ ได้ขออนุญาตุเข้าร่วมกับตัวแทนองค์กร ในการกำหนดทิศทาง หรือเป้าหมายของการอบรม ในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในการอบรมที่จำเพาะเจาะจง ตรงตามที่องค์กรคาดหวังที่สุดวิสัยทัศน์ ( VISION )
มุ่งเป็นผู้นำในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น


พันธกิจ ( MISSION )
  • เราจะมุ่งมั่นในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงกับทุกสภาพปัญหา และเป้าหมายของการทำงานของลูกค้า
  • เราจะให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยการนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา ที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 044-001140,097-3578268

อีเมล์: baiboonbps@gmail.com

ที่อยู่: เลขที่8 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Line id : baiboonbps

FB : Baiboon Professional Service Co.,Ltd.


สัมมนาที่จัดโดย บริษัท ใบบุญ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด


หลักสูตร “หลักการโน้มน้าว และการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” (Persuasive principle and motivation for success)
1,000.00บาท
หลักการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของผู้ปฏิบัติงาน หลักการสร้างทัศนคติที่ดีในตัวสินค้า บริการ และองค์กร ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน จนมากเพียงพอและนำไปสู่กระบวนการโน้มน้าว จูงใจ ถ่ายทอดความเชื่อมั่นดังกล่าวไปสู่ลูกค้า
แนวทางก้าวสู่สุดยอดนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (HR Excellent)
1,000บาท
หลักสูตร Guide for HR-Excellent ออกแบบขึ้นจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลรายละเอียดของงานด้าน HR กว่า 25 ปีในการทำงาน ประกอบกับความปราถนาอันแรงกล้าที่มีต่ออาชีพ HR ต้องการให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ คนรัก HR หรือคนที่กำลังตัดสินใจจะก้าวเข้าสู่อาชีพ HR มีกำลังใจ มีพ
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับความสำเร็จของทีม
1,000บาท
ในสถานการณ์การทำงาน ที่ต้องปฏิบัติจริง เมื่อพบเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือมีข้อจำกัด ผู้นำที่แท้จริง ที่จะช่วยชี้ นำทีมเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสีย เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรแสวงหาอย่างมาก

บริษัทจัดสัมมนาด้าน งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »