ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท ไทย อินเตอร์คัลเจอรัล คอนซัลติ้ง จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทย อินเตอร์คัลเจอร์รัล คอนซัลติ้ง จำกัด  (Thai Intercultural Consulting Co., Ltd.)  ก่อตั้งขึ้น  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งก่อตั้งจากการรวมตัวของกลุ่มทีมที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การ และพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษา และฝึกอบรม (Consulting and Training) เชิงวิชาการ (Academic) และประสบการณ์ (Experience) แก่องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริการที่เป็นเลิศโดยมีทีมงานที่มีสมรรถะสูงโดยการเป็นที่ปรึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ และบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

              แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ไทย อินเตอร์คัลเจอร์รัล คอนซัลติ้ง จำกัด ได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ ปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2553 ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) อีก 9 ประเทศนั้นในฐานะบริษัทที่ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมจะมีจุดยืนอย่างไรต่อสถานการณ์ดังกล่าวและจะมีส่วนร่วมในการช่วยการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การต่างๆทั้งไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างไร และอีกปัจจัยคือ ปัจจัยภายใน โดยเฉพาะภายหลังที่มีการปฏิรูประบบราชการไทยที่ผ่านมา และการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง “สมรรถนะของทุนมนุษย์ (Competency of Human Capital) และ“การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และ การเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ ( Result Based Management and Learning Outcome)” การคำนึงประเด็นดังกล่าวก็เพราะการตื่นตัวที่องค์การต่างๆในทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Customer Based) มากกว่าการกำหนดมาจากภาครัฐหรือตัวองค์ต่างๆ

              ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัทจึงพิจารณาแล้วว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การและบุคลากรแก่หน่วยงานต่างๆให้มีความพร้อมในการดำเนินกิจการภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน และการดำเนินกิจการภายใต้วัตถุประสงค์ที่เน้นไปที่ผลลัพธ์ (Outcome Based) เพื่อที่จะช่วยองค์ต่างๆเหล่านี้มีสมรรถนะ และสามารถดึงศักยภาพออกมาเพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศต่างๆทั่วโลก

              การให้บริการของบริษัท ไทย อินเตอร์คัลเจอร์รัล คอนซัลติ้ง จำกัด มุ่งให้บริการในเชิง ที่ปรึกษาและฝึกอบรมเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ คือ 

              1.การพัฒนายุทธศาสตร์จัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture Strategic Management) ขององค์การ และของบุคลากรภายใต้บริบทการเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

              2. การสร้างแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility: CSR) 

              3.การพัฒนาและสร้างคุณค่าขององค์การ (Value Creation) 

              4.การวางมาตรฐานและคุณภาพของการการผลิตและบริการ

บริษัทของเราพร้อมแล้วที่จะให้บริการท่าน และพร้อมเดินทางไปสู่ความสำเร็จเคียงข้างท่านตลอดไป

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 0851494542

ที่อยู่: 69/148 ถ.หทัยราษฎร์


สัมมนาที่จัดโดย  บริษัท ไทย อินเตอร์คัลเจอรัล คอนซัลติ้ง จำกัด


หลักสูตร OKRs Practitioner
4680บาท
สอนถึงความแตกต่างระหว่าง OKRs และ KPI และเหตุใด Google นำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จแบบ Moonshot

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »