ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

บริษัท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับบริษัท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจในการประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาและองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสสังคมพลวัต

ความถนัดด้าน:

  • สำหรับองค์กร
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การพัฒนาตนเอง
  • การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน
  • พัฒนาธุรกิจ SME
  • ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์: 0898336601

ที่อยู่: ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »