สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หาอะไรอยู่เหรออออ?

ให้ "ฮะเก๋า" ช่วยไหมครับ

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาโล้ดด....

หรือลองดูว่าอบรมสัมมนาเหล่านี้ตรงใจคุณบ้างไหม?

3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีคว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชุดเครื่องจักรแบบครบวงจร เพียงแค่เตรียมวัตุดิบที่ต้องการแปรรูปมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยชุดเครื่องจักรของเราเท่านั้นเรามีชุดเครื่องจักรที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบจนเป็นสินค้าสำเร็จนำไปวางขายได้ทันที วัตถุดิบที่สามารถแปรรูปตัวอย่าง เช่น นม, กาแฟคั่ว, สมุนไพร
2800บาท
แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นและสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หล
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
3800บาท
จากปัญหาการสื่อสาร สั่งงาน ควบคุม และติดตามผลงานในการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แนวคิดการบริหารแบบญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับระดับ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานย่อยๆของตนเองแบบครบวงจร สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงการทำงานได้ด้วย
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำง
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์ต้องปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง และมีกำไรให้มากที่สุด แต่บางองค์กรก็ต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้องค์กรไม่สา