กติกาการลงประกาศสัมมนาฟรี  • ต้องเป็นหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือฟรี เท่านั้น
  • ผู้จัดงานต้องเป็นหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มหาวิทยาลัย, สมาคม, องค์การมหาชน, องค์กรไม่แสวงผลกำไร, หรือบริษัท ที่มีตัวนอยู่จริงเท่านั้น
  • ห้ามผู้ใช้บริการลงประกาศซ้ำๆ กัน เป็นจำนวนมาก
  • ไม่อนุญาติให้ลงประกาศที่เกี่ยวกับเครือข่าย MLM ทุกชนิด หรือประกาศที่มีหัวข้อคลุมเครือ หรือมีแน้วโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหาเครือข่าย หรือแนะนำเกี่ยวกับ Passive Income หรืออิสรภาพทางการเงินเกินจริง
  • ไม่อนุญาติให้ลงประกาศ หากท่านยังไม่ได้กำหนดวันหรือสถานที่แน่นอน
  • ห้ามใส่ข้อมูลการติดต่อสถาบันในกล่องข้อความอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้

  • ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของท่านจะถูกพิจารณา เพื่ออนุมัติภายใน 24 ชม. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธให้ลงประชาสัมพันธ์ หากพิจารณาแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรืออาจไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานของทางเวปไซต์

    ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อประกาศได้รับการอนุมัติ หากมีผู้สมัคร ท่านจะได้รับอีเมล์รายละเอียดการสมัคร