องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 3 (Managing Generation Diversity in the Workplace)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน