เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร “เลขานุการ ผู้บริหาร 4.0” วันที่ 22 มิถุนายน 61 โดยท่านอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ โทร 089 606 0444

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน