การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx (Designing FTTx Networks) รุ่นที่ 13

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน