นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ 6/61

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,280 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน