Case study of e-payment & Cashless Society (เจาะลึกกรณีศึกษา กระบวนการทำงาน และผลกระทบของธุรกรรมการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ และสังคมไร้เงินสด) (หลักสูตรใหม่ 2561)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 2,675 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน