หลักสูตร การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม (Leadership for Team Succession)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน